^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Strona Główna
Podziękowania.

W imieniu własnym oraz nauczycieli i pracowników Publicznego Przedszkola nr 2
dziękuję Rodzicom i Dzieciom za płynące prosto z serca życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

                                                                     Dyrektor Przedszkola
                                                                   Beata Migacz


Drodzy Rodzice.

Na naszej stronie internetowej,w zakładce
"OSTATNIE WYDARZENIA",
znajdziecie opisy ciekawostek z życia naszego przedszkola.
Zachęcamy do odwiedzenia tej zakładki.


Drodzy Rodzice.
Zachęcamy do zapoznania się z innowacjami, realizowanymi w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021, znajdującymi się w zakładce "INNOWACJE".


Projekty edukacyjne realizowane
w roku szkolnym 2020/2021

"Uczę się rysować"

Dziecko spędza w przedszkolu znaczną część dnia, już od najmłodszej grupy wiekowej wykonuje wiele czynności i nabywa mnóstwo umiejętności. Mając świadomość jak ważny w dalszej edukacji jest rozwój sprawności manualnych malucha, powstał projekt, którego celem jest nabywanie przez dzieci umiejętności rysowania. Ważnym jest, aby dziecko od najmłodszych lat rozwijało nie tylko sprawność manualną dłoni, ale by nauczyło się rysować postacie, przedmioty, zwierzęta itp., aby jego prace plastyczne były estetyczne i czytelne. To właśnie najmłodsze dzieci uczą się najchętniej i najszybciej poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia. Ważnym więc jest, aby w sali w miejscu dostępnym dla dzieci powstał "kącik plastyczny", w którym będą umieszczone materiały i przybory do rysowania.

Rysowanie to jednocześnie rozrywka i nauka. Dziecko poznaje kolory i kształty, rozwija umiejętność obserwacji i pamięć wzrokową, a także ćwiczy dłoń, rysowanie stanowi naukę skupienia się przez jakiś czas na jednej czynności.

Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat ilustracji poprzez naukę prostych rysunków na bazie koła, kwadratu, trójkąta i prostokąta. W ciągu całego roku szkolnego organizowane będą zajęcia wychowawczo - dydaktyczne podczas których, dzieci wykonają wiele ćwiczeń manualnych, przy użyciu takich narzędzi jak: kredka, ołówek, pisak; zwracając przy tym uwagę na właściwe zachowanie proporcji i kolorystyki. Te działania mają zachęcić dzieci do rysowania i dlatego chętne przedszkolaki będą mogły podczas zajęć dowolnych korzystać z "kącika plastycznego". W ten sposób mogą samodzielnie tworzyć i rozwijać wyobraźnię wykorzystując wiadomości i umiejętności zdobyte podczas zajęć.   

Prowadzenie szeregu działań podejmowanych przez nauczyciela, powinno być wspierane przez środowisko rodzinne. Wskazanym jest, aby rodzice zaopatrzyli swoje dzieci w materiały potrzebne do realizacji założonych celów oraz aby w domu bawili się z dzieckiem w rysowanie i brali udziału w organizowanych konkursach plastycznych.

CELE PROJEKTU

 • rozwijanie sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami, np. kredka, ołówek, pisak;
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego trzymania przyborów do rysowania;
 • rozpoznawanie kolorów i prawidłowe stosowanie ich w rysowaniu;
 • zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej do rysowania;
 • przełamywanie barier, dowartościowanie dzieci, budzenie wiary w ich siły i możliwości;
 • zainteresowanie przedszkolaków najbliższym otoczeniem i przelewanie na papier prostych motywów;
 • rozwijanie szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych;
 • przyzwyczajanie do przestrzegania zasady utrzymywania ładu i porządku podczas rysowania i sprzątania swojego miejsca pracy;
 • wyrażanie własnych emocji przez twórczość plastyczną;
 • dostarczenie dzieciom radości z uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości

UCZESTNICY PROJEKTU:

Grupa średnia "Wiewiórki". Realizacja przebiegać będzie podczas zajęć wychowawczo - dydaktycznych z zachowaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. Nauczyciel pracować będzie w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego, który jest wzbogacony o treści zawarte w projekcie edukacyjnym, tj.:

 • w miesięcznych planach pracy wychowawczo - dydaktycznej zostaną uwzględnione propozycje ujęte w projekcie,
 • w sali przedszkolnej powstanie "kącik plastyczny", z którego dzieci będą mogły korzystać na ranku, podczas zabaw dowolnych i popołudniowych, (podczas COVID 19, każdy uczestnik projektu będzie korzystał z własnych przyborów plastycznych umieszczonych w półkach indywidualnych)  
 • prace plastyczne - rysunki dzieci, będą wywieszane na gazetkach w szatni,
 • wszystkie działania manualne (prace) dzieci będą umieszczane w skoroszytach, który będzie posiadać każdy uczestnik projektu.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Od września do czerwca roku szkolnego 2020/2021.

                                                      Autor projektu: Edyta Smejkal


"Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

Akcja "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.

     Organizatorem projektu w roku szkolnym 2020/2021 jest wydawnictwo "MAC" we współpracy z wydawcą miesięcznika "Bliżej Przedszkola". O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba wydawnictwo "Dwukropek". Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej - Misiowa Mama.

     Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Cele szczegółowe to: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,  wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, promocja przedszkola, rozwijanie współpracy między nauczycielami. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. W tym roku w projekcie uczestniczyć będzie grupa "Pszczółki". Naszą przygodę z projektem zaczniemy od modułu "Książki dzieciństwa". Po raz kolejny dołączyliśmy do grona "zmisiowanych" - mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić również w tym roku szkolnym.

Czas realizacji projektu:

Od września 2020 r. do maja 2021 r.

                                                        Prowadząca projekt:
                                                        Anna Szmajduch


"Okna Ziemi"

"Musimy nauczyć się dbać o środowisko,

w którym mamy żyć.

Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas"

( D. Gates )

Wprowadzenie.

           Każde społeczeństwo żyjące w XXI wieku powinno odczuwać potrzebę działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wynikać to może tylko z prawidłowo ukształtowanej świadomości ekologicznej, na którą powinno się wpływać u każdego wychowanka już od najmłodszych lat. Świadomość ekologiczna to - oprócz wiedzy - odpowiednia postawa, która prowadzić winna do przestrzegania praw wyznaczonych przez przyrodę oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności za stan obecny i przyszły naszego środowiska.

        W przedszkolu rozwija się osobowość dzieci, działając na wrażliwość i poczucie obowiązku oraz uświadamia się jak wielkie jest znaczenie przyrody dla człowieka. Pamięta się również o tym, iż kontakt z przyrodą wywołuje u dzieci bardzo mocne odczucia, a tym samym chęć jej poznania i ochrony. Bogactwo świata przyrody wpływa na rozwijanie zmysłów i sfery psychofizycznej dziecka. Piękno przyrody wywołuje uczucia estetyczne dzieci motywując je tym samym do podejmowania działań praktycznych związanych z jej ochroną.

       Treściom edukacji ekologicznej w przedszkolu przypisuje się dwojaki charakter: przedmiotowy i podmiotowy. Stąd też wynikają określone zasady dydaktyczne tejże edukacji.

       Różnorodność pomocy oraz odstępowanie od schematów w organizacji pracy jest bardzo istotne w zakresie rozwijania świadomości dziecka o ochronie środowiska. Ważna jest również dominacja zadań otwartych, nie krępowanych wąskimi ramami postępowania. Zapewnienie odpowiednich warunków emocjonalnych i organizacyjnych, popartych wiedzą i chęcią działania również ze strony dorosłych, jest konieczne, by wypełnić to trudne, ale tak istotne zadanie, jakim jest kształtowanie świadomości ekologicznej u dziecka w wieku przedszkolnym.

Uczestnicy projektu:

Dzieci z grup starszych, nauczyciele grup starszych, dyrektor,  rodzice, władze gminne.

Cele ogólne projektu:

 • Rozbudzanie wrażliwości i szacunku w stosunku do przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • Rozwijanie potrzeby kontaktu z czystą i nieskażoną przyrodą;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • Zwrócenie uwagi dzieci i dorosłych na aspekt ochrony przyrody  w naszej miejscowości;
 • Ukształtowanie u dzieci zdolności do oceny zachowania właściwego i niewłaściwego wobec przyrody;
 • Rozwój umiejętności przestrzegania ustalonych zasad zachowania i bezpieczeństwa;
 • Rozwijanie pojęć ekologicznych u dzieci grup starszych.

Czas realizacji projektu :
Od października do maja roku szkolnego 2020/2021
                                                                                  Autor projektu:
                                                                                   Beata Migacz
SZANOWNI PAŃSTWO.

Po bardzo długiej przerwie możemy rozpocząć nowy rok szkolny
w warunkach stacjonarnych.
Znów powitamy dzieci w progach naszego przedszkola.
Jednakże powrót dzieci do przedszkola w okresie epidemii COVID-19 wiąże się z odpowiednim przygotowaniem placówki, wszystkich pracowników,
a także rodziców i dzieci.
  Szczególnie mamy na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo społeczności przedszkolnej.

Dlatego bardzo prosimy rodziców o przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie  dzieci zdrowych, tj. bez jakichkolwiek objawów chorobowych ( gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).
Te same zasady zdrowotne dotyczą dyrektora,  nauczycieli,  pracowników przedszkola oraz rodziców.Wspólnie dbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo!!
                                        
                                      Dyrektor przedszkola
                                                                  Beata Migacz


Pilne!!

Szanowni Rodzice.

W związku z wytycznymi  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - IV aktualizacja,  dotyczącymi powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci, która  nie może być mniejsza niż 1,5 m2, ponieważ sala grupy średniej "WIEWIÓRKI" ( wysoki budynek) nie spełnia wymaganego metrażu na przebywanie w niej 25 dzieci to w  dniu, gdy liczba dzieci przekroczy limit  20, pozostałym przedszkolakom zapewnimy opiekę w  innych oddziałach.

                                                               Dyrektor przedszkola
                                                                  Beata Migacz

Szanowni Państwo.

. Dzieci przyprowadzamy do placówki w godzinach od 6.30 do 8.45. 
Przed wejściem do przedszkola dokonywany jest pomiar temperatury dziecka.
Rodzice lub inne osoby przyprowadzające i odbierające dziecko 
posiadają maseczki.
Przy wejściu do placówki obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk.


W związku z trwająca pandemią COVID - 19 i obowiązującymi procedurami:

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność dezynfekcji pomieszczeń i sal przedszkolnych bardzo prosimy
o odbieranie dzieci do godziny 16.15.

Z poważaniem
dyrektor przedszkola
Beata Migacz

 

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 -
szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
 
MONITORING POWIETRZA

Zgodnie z zaleceniem Departamentu Edukacji
dotyczącym monitorowania norm zanieczyszczeń powietrza
uprzejmie informujemy, że w naszym przedszkolu,  w zewnętrznej  gablocie głównej

oraz na gazetce w wysokim budynku, podawane są aktualizowane codziennie
informacje  dotyczące jakości powietrza.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza również nowy zakres wartości progowych dla ozonu. Progi klas Indeksu dla pozostałych zanieczyszczeń nie ulegają zmianom. Zakresy przedstawione są w poniższej tabeli i odnoszą się do stężeń 1-godzinnych.

Jeżeli wystąpi wysoki  poziomu zanieczyszczeń, dzieci nie będą przebywały na zewnątrz.
Zachęcamy do pobrania aplikacji "Jakość powietrza w Polsce" oraz do aktualizacji aplikacji!

80-lecie Wychowania Przedszkolnego
 
 
Nowa ...
Nowa warstwa...
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój