^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Strona Główna

Witamy w Nowym Roku Szkolnym !
1 września rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2014/2015.
Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz.16.30.
Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30
Śniadanie podawane jest o godz. 9.00.
Prosimy, aby w tym dniu dzieci zaopatrzone były w obuwie zamienne.
Grupa dzieci najmłodszych przynosi również do przedszkola piżamki ( jeżeli dziecko  po obiedzie odpoczywa na leżaku ).
Na przedszkolaków w grupach czekają nauczyciele:
grupa maluszków: Pani Iwona Maśka
grupa średniaków: Pani Agata Bajbuła i Pani Bożena Rak
grupa starsza I : Pani Aleksandra Kołodziejczak i Pani Edyta Smejkal
grupa starsza II: Pani Anna Czernecka - Mac i Pani Małgorzata Władarz

Informujemy również , że zebranie dla Rodziców rozpoczynające
Nowy Rok Szkolny odbędzie się
4 września ( czwartek ) o godzinie 16.00

Serdecznie zapraszamy!!


Informacja o zajęciach dodatkowych dla grup starszych

         
Zajęcia dodatkowe rozpoczynamy od 1 września 2014 r. wg poniższego harmonogramu:


katecheza: poniedziałek - godz. 14.00 do 14.30 gr I
                                             godz. 14.30 do 15.00 gr II
                            środa - godz. 7.30 do 8.00 gr I
                                           godz. 8.00 do 8.30 gr II 
W środy w grupach starszych podstawa programowa
zostaje wydłużona do godz. 13.00

j.angielski: wtorek - godz. 12.30 do 13.00 gr I
                                   godz. 13.00 do 13.30 gr II
              czwartek - godz. 12.30 do 13.00 gr I
                                   godz. 13.00 do 13.30 gr II


Przedszkole zapewnia również opiekę logopedy i psychologa.ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Wyciąg ze statutu przedszkola: § 6 pkt 10 - 26

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30  czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną  przez nich osobę.
 7. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 9. W przypadku telefonicznej prośby rodzica-upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w karcie kontaktów z rodzicami.
 10. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie do odbioru dziecka dołączonej do dziennika zajęć w grupie.
 11. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz. 12.30 do godz. 15.30 ( w zależności od grafiku nauczycieli ), a od godz. 15.30 do  godz. 16.30   z sali zbiorczej.
 12. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z   placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona)dotarł na miejsce pobytu grupy.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 14. Dzieci powinny być odbierane z placówki najpóźniej do godziny 16.30.
 15. W przypadku braku  możliwości odbioru dziecka  z placówki w godzinach jej pracy ( sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani  są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 16. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru  dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.
 17. Przedszkole ma prawo odmówienia wydania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

 

Plan Pracy Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach Zdroju

Rok szkolny 2014/2015

"Tylko dzieci wiedzą, 

czego  szukają."


                 Antoine de Saint-Exupery

"Baśń i bajka nie zna granic" - promowanie wychowania przez aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez edukacje teatralna, plastyczną i muzyczną.

Opis założonych osiągnięć:

Dziecko podejmuje różnorodne działania twórcze na rzecz własnego rozwoju i aktywnie wyraża siebie w różnorodnych formach ekspresji teatralnej, literackiej, plastycznej i muzycznej. Zacieśnia swoją łączność ze sztuką, co ma znaczący wpływ na jego codzienne życie. Dziecko rozumie znaczenie własnej roli,  jako członka środowiska społeczno - kulturowego.  Staje się odpowiedzialny za swoje postępowanie. Wzoruje się na pozytywnych bohaterach literatury dla dzieci. Czerpie dobre wzorce i przestrzega ustalonych zasad i norm społecznych. Jest ciekawe świata i chętnie prezentuje swoje umiejętności w środowisku.

  Cele główne:

Cel nadrzędny:

Wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój każdego dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych z wykorzystaniem literatury, muzyki, plastyki i elementów teatru.

Tworzenie warunków do twórczego działania i przyswajania ważnych umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka poprzez zacieśnianie więzi z szeroko pojęta sztuką.

Zadania do realizacji:

 1. Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności poprzez zabawy literacko - teatralne, plastyczne oraz atrakcyjny kącik książki w każdej sali przedszkolnej.
 2. Zapoznanie dzieci z różnymi bohaterami literackimi, tworzenie kącików teatralnych.
 3. Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, odgrywania scenek, zabaw tematycznych, pantomimy itp..
 4. Prezentowanie swoich umiejętności podczas imprez oraz uroczystości przedszkolnych oraz środowiskowych.
 5. Integrowanie grupy poprzez wspólną pracę, zabawę  i realizowanie określonych zadań  związanych z twórczym działaniem. Przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa i norm społecznych.

 

 Absolwenci Przedszkola
 w roku szkolnym 2013/2014
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój