^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W DRODZE Z DOMU DO PRZEDSZKOLA I Z PRZEDSZKOLA DO DOMU.
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

                                                       Wyciąg ze statutu przedszkola: §  8

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
 3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 4. Godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30  czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy
 5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 6. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
 7. Rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną  przez nich osobę.
 8. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 9. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 10. W przypadku telefonicznej prośby rodzica-upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w karcie kontaktów z rodzicami.
 11. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie do odbioru dziecka dołączonej do dziennika zajęć w grupie.
 12. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz. 12.30 do godz. 15.30  ( w zależności od grafiku nauczycieli) , a od godz. 15.30 do  godz. 16.30 z sali zbiorczej. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z   placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic ( osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 14. Dzieci powinny być odbierane z placówki najpóźniej do godziny 16.30.W przypadku braku  możliwości odbioru dziecka  z placówki w godzinach jej pracy ( sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani  są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 15. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru  dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówkI.
 16. Przedszkole ma prawo odmówienia wydania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
 

Przedszkolak a komputer. Jak ochronić dziecko
przed niebezpieczeństwami szklanego ekranu?

 

Używanie komputera jako jednego z pożytecznych narzędzi poszerzających możliwości rozwoju dziecka może przynieść duże korzyści; niebezpieczne natomiast staje się nadużywanie go. Obecnie coraz młodsze dzieci mają kontakt z komputerem, niejednokrotnie posługując się nim bardziej sprawnie niż rodzice. Nie można zapominać jednak o destrukcyjnym wpływie na psychikę dzieci łatwo dostępnych gier komputerowych, w których występuje wysoki poziom agresji słownej i nadmiar niepotrzebnych informacji. Każdy program, z którego korzysta dziecko, powinien być dostosowany do jego poziomu rozwoju i możliwości percepcyjnych, najlepiej na licencji, co stanowi zabezpieczenie przed dostępem do niewłaściwych treści.

Czytaj więcej...

Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci ....

Jednym z podstawowych zadań, przed którymi stają rodzice i nauczyciele jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom.

Każde działanie podejmowane przez wychowawców w domu czy w szkole powinno zmierzać do wyeliminowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażania go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich , a w momencie ich zaistnienia - w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.

Dzieci charakteryzuje mała sprawność w wyobrażaniu sobie skutków podejmowanych działań, silna koncentracja na zachowaniach "tu i teraz", słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od presji grup rówieśniczych. Stawia to dzieci i młodzież znacznie częściej niż dorosłych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo to potęguje wręcz niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami.

Czytaj więcej...

" I  MALUCHY I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI"

 


  Okres przedszkolny to czas ,w którym w znacznym stopniu kształtuje się osobowość dziecka oraz jego samodzielność. Dlatego do zadań nauczycieli , rodziców należy wyposażyć dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń , unikania ich oraz radzenia sobie w zaistniałych sytuacjach . Nigdy nie wiadomo co może przydarzyć się w domu, na podwórku lub na wakacjach. Aby zadbać o bezpieczeństwo dziecka , a także swoje,  warto już od najmłodszych lat uświadamiać mu, że jest w stanie pomóc w wielu sytuacjach , znając numery alarmowe.
Co roku  nasze przedszkole podejmuje działania , wpływające na podniesienie bezpieczeństwa  dzieci . Mają one na celu bezpieczne i kulturalne zachowywanie się dzieci w przedszkolu, domu i na drodze. Dzieci uczą się przestrzegania zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń ze strony zwierząt i innych ludzi. Ważnym zagadnieniem jest także uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale także innych.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój