^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Innowacje

Innowacja  metodyczna - "My ABC"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Anna Szmajduch

"Tell me and I forget.

Teach me and I remember.

Involve me and I learn." 

Benjamin Franklin

"Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a nauczę się" - w tych trzech zdaniach kryje się bardzo rozsądna rada - czas, aby się zaangażować i zaangażować innych.

     W roku szkolnym 2017/2018 w grupie starszej przeprowadziłam innowację - "Learn how to draw". Cieszyła się ona dużą popularnością wśród przedszkolaków - były przypadki dzieci, które w tym dniu specjalnie przedłużały swój pobyt w przedszkolu, żeby mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach z j. angielskiego. Zachęcona tym doświadczeniem postanowiłam w tym roku szkolnym (2018/2019) w równie wysokim stopniu zaangażować dzieci do dodatkowego działania, zabawy, nauki i tworzenia jak najbardziej pozytywnych emocji związanych z j. angielskim. Dlatego też, w perspektywie długoterminowej dłuższy czas spędzony na nauce języka obcego może mieć pozytywne skutki. Przez poznanie nowego języka dzieci mają możliwość poszerzania horyzontów, jak również wzbudzania w sobie ciekawości do nauki języków. Mają również okazję rozwoju pozytywnego nastawienia do innych kultur. Wcześnie rozpoczęta nauka ma na celu osłuchiwanie z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem. Zadaniem nauczyciela jest w tym czasie pomoc w rozwoju dziecka i przygotowanie go do bardziej formalnego procesu uczenia się, w który wkroczy już w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej. Stąd pomysł, aby stworzyć dzieciom dodatkową okazję do "zanurzania się" w j. angielskim oprócz planowych zajęć, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Okazja ta wydaje mi się nieść podwójne korzyści, ponieważ nie tylko zasób słownictwa będzie ulegał poszerzeniu, czy pewne zwroty, ale także dzieci będą miały okazję powtarzać i utrwalać litery - zarówno w j. polskim jaki angielskim, a także kojarzyć je z zapisem graficznym - co jest szczególne ważne w ostatnim ich roku pobytu w przedszkolu.

     Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu, w grupie starszej "Pszczółki".

     Zostanie przeprowadzonych 26 epizodów. Bohaterem każdego odcinka będzie inna literka, która to z kolei będzie uzależniona od literki jaką dzieci będą poznawały jednocześnie w j. polskim. Jedna literka w jednym tygodniu - tak, aby efektem końcowym okazała się znajomość alfabetu w j. angielski. Każdej literce będą towarzyszyły wyrazy zaczynające się właśnie na poznawaną literkę. Dzieci będą oglądały krótki filmik, na którym w formie puzzli, będą pojawiać się obrazy poznawanych wyrazów.  Zajęcia wzbogacą słownictwo, uzupełnią je, poszerzą i pobudzą dziecięcą wyobraźnię. Po każdym krótkim pokazie dzieci będą wypełniały odpowiednią, skorelowaną kartę pracy dla utrwalenia.

                                                                                                            Anna Szmajduch

             Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:
           Posumowanie zajęć innowacyjnych - wrzesień 2018
          
Posumowanie zajęć innowacyjnych - październik 2018

Innowacja organizacyjno - metodyczna 

pt: "PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU"

Autorem innowacji są nauczyciele: Pani Agata Bajbuła, Pani Anna Wrzoł, Pani Aleksandra Kołodziejczak i Pani Iwona Maśka

Opis innowacji:

"Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą

przynosi wartości nie dające wytworzyć się w żaden inny sposób"

                                                     K. NEJMAN

Wychowawcza działalność przedszkola ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość i skłonność do naśladownictwa, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Dziecko dąży do poznania wielo-zmysłowego, chce dotknąć, powąchać , rozłożyć i złożyć, właśnie w trakcie takich działań najlepiej zapamiętuje zdobyte wiadomości. Otaczający nas świat przyrody zachwyca dzieci swoimi kolorami w poszczególnych porach roku. Obcowanie z nią uspokaja, dostarcza pozytywnych emocji, wrażeń i jest rodzajem terapii, która pozytywnie wpływa na zachowanie dzieci. Już w przedszkolu dziecko uczy się szacunku wobec przyrody, a zasady wpojone od najmłodszych lat zaowocują w przyszłości. Podczas całego roku szkolnego dzieci będą poznawały świat przyrody wszystkimi zmysłami. Mamy nadzieję, że realizacja tej innowacji zaspokoi potrzeby dzieci oraz zachęci je do myślenia, porównywania, obserwowania, doświadczania, dociekania, uruchomi wyobraźnię i twórcze myślenie, rozwinie wszystkie procesy poznawcze, a także dostarczy wiele radości i satysfakcji.

Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć porannych i popołudniowych. Adresatami innowacji są dzieci w wieku 4 - 6 lat. Czas realizacji innowacji obejmuje miesiące od października 2018 r. do maja 2019 r. z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym.

PAŹDZIERNIK 2018

"POZNAJEMY JEŻA"

Realizując innowację Przyroda w czterech porach roku dzieci w październiku poznały wygląd, charakterystyczne cechy, miejsce zamieszkania, odżywianie oraz tryb życia jeża. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania L. Krzemienieckiej "Jak się Krasnal Hałabała z jeżami w cenzurowane bawił', a także ciekawostek dotyczących tego ssaka. Następnie dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych tj. "Na dywanie siedzi jeż...", "Szukaj norki", "Zwiń się w kłębek" oraz wykonały prace wykorzystując różne ciekawe techniki plastyczne.
        
        

"TAJEMNICE DRZEWA"

Podczas kolejnych zajęć przedszkolaki słuchały i omawiały tekst z książeczki pt. "Drzewa" /budowa drzewa, ulubione środowisko, sposób odżywiania, wzrost młodej rośliny, zrzucanie liści, itp/. Rozpoznawały i nazywały wybrane gatunki drzew, dzieliły je na liściaste i iglaste, rytmicznie wyklaskiwały nazw drzew, przyporządkowywały kształt liści i owoców do wybranych drzew. Dzieci brały udział w ćwiczeniach oddechowych "Jesienne liście" oraz zabawie ruchowej przy muzyce "Drzewa na wietrze". Na zakończenie wykonały prace plastyczne
pt. "Jesienne drzewo" wykorzystując ciekawe techniki oraz dary przyrody.
        
                           

"PORANNY KRĄG"

W październiku podczas poranków dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. 'Poranny krąg'. Tematyka tych zajęć była aktualna pora roku - jesień. W trakcie tych zajęć były pobudzane wszystkie zmysły: wzrok, słuch, zapach, smak, dotyk.

Zapachem przewodnim jesieni jest lawenda. Dlatego na wstępie zostało zapalone kadzidełko o tym zapachu, a także dzieci miały możliwość zobaczenia oraz powąchania prawdziwej lawendy. Następnie odbyło się masowanie oliwką z dodatkiem zapachu lawendy dłoni dzieci przy śpiewie piosenki na powitanie. Przedszkolaki wprowadzone w nastrój, rozmawiały na temat charakterystycznych cech jesieni, po czym nastąpiło spotkanie z żywiołem, czyli z wiatrem. Za pomocą wentylatora nad dziećmi zostały rozwiane suche liście dębu. Po spotkaniu z żywiołem dzieci stymulowały zmysł dotyku kładąc na siebie materiał oraz dotykając różnych faktur w kolorze żółtym, który to jest kolorem przewodnim tej pory roku. Następnie dzieci z zamkniętymi oczami kosztowały krem czekoladowy - pobudzając tym samym zmysł smaku. Na zakończenie wybrane dziecko zgasiło zapaloną świeczkę.Innowacja organizacyjno - metodyczna z  realizowana w grupie starszej "SOWY"

pt: "KAŻDA SOWA DO TWÓRCZEJ PRACY JEST GOTOWA"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Agata Bajbuła i Pani Edyta Smejkal

Opis innowacji:

Prace dzieci stają się ciekawe i bogate, wtedy, kiedy stworzy się im warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej. Realizacja innowacji przyczyni się do rozwoju uzdolnień plastycznych dzieci, do promocji przedszkola w bliższym i dalszym środowisku poprzez udział dzieci w konkursach plastycznych, w dobrym stopniu przygotuje dzieci do nauki pisania, uczyni małych artystów osobami otwartymi, wrażliwymi, patrzącymi na świat poprzez pryzmat kolorów i kształtów. Innowacja wdrażana będzie w odpowiedniej atmosferze, dzieci zostaną otoczone życzliwością, wyrozumiałością dla swoich potrzeb oraz zrozumieniem ich trudności, chęcią niesienia pomocy i cierpliwością okazywaną przez nauczycieli, pracowników przedszkola oraz rówieśników. Wszystko, co zawiera innowacja odpowiada naturalnemu poziomowi rozwoju dziecka. Przy jej wdrażaniu wykorzystamy posiadaną bazę materialną.

Adresatami innowacji są dzieci 4 letnie z grupy "Sowy". Czas innowacji obejmuje okres 3,5 miesięczny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu na ranku bądź w godzinach popołudniowych.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcanie dzieci do działań twórczych z wykorzystaniem niestandardowych przedmiotów i materiałów. Ma zachęcić przedszkolaków i zmotywować  do doświadczania i eksperymentowania z rodzicami w domu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja "Każda Sowa do twórczej pracy jest gotowa"  - stymulowanie  rozwoju  twórczej aktywności plastycznej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doświadczanie i eksperymentowanie z wykorzystaniem niestandardowych technik plastycznych jest naszą odpowiedzią na aktywne zagospodarowanie dzieciom czasu pobytu w przedszkolu w ciekawy i atrakcyjny sposób, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zauważyłyśmy, że z dużą liczbą przedszkolaków trudno wykonać szereg ciekawych działań, doświadczeń i eksperymentów, które umożliwiłyby zaciekawienie małych przedszkolaków działaniami twórczymi przy pomocy różnorakich technik plastycznych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba zebrania informacji i materiałów oraz opracowanie planu działania, dzięki którym będziemy mogły zapoznać grupę dzieci z możliwościami tworzenia sztuki plastycznej w ciekawy, bezpieczny i interesujący sposób.

Działalność plastyczna jest jedną z form wyzwalania ekspresji dzieci,  a także wrażliwości estetycznej, wzruszeń i przeżyć. Rozwija twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń.  W dzisiejszych czasach, gdy kolorowanki, komputery i programy multimedialne zdominowały świat przedszkolaków, mało uczy się dzieci stawiania kreski, rysowania, malowania i wycinania. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych już od najmłodszych lat przedszkolnych.

Dzieciom podoba się to co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia, które pobudzają je emocjonalne. Dzieci uczestniczące w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w  nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wprowadzenie innowacji rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyni się do powszechnego rozwoju, rozwinie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej. 

Aby urozmaicić pracę z dziećmi proponujemy nowe, nietypowe rozwiązania jak również te znane połączone ze sobą w różnych kombinacjach. Przedszkolaki będą doświadczać i eksperymentować, by ich działalność i ekspresja plastyczna stała się formą likwidacji napięć i negatywnych emocji, a osiągnięte wyniki zachęcały do dalszego wysiłku i stały się motywacją do dalszego działania.

 
CZERWIEC 2018

"Odbijanie dłoni"

Wprowadzenie innowacji rozbudziło w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoliło w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Widać to podczas wykonywania pracy plastycznej "Bocian", gdzie przedszkolaki odbijały dłonie umoczone w farbach na arkuszu papieru tworząc kompozycje. Oczami wyobraźni starały się stworzyć ciekawą postać bociana. Powstało nam całe stado różniących się między sobą bocianów szukających na łące pożywienia.   

  


MAJ
2018

   "Rysowanie ołówkiem"

Podczas realizacji innowacji staramy się zachęcić przedszkolaki do posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi. Niewątpliwie ołówek jest jednym z tych, którym wykonać pracę plastyczną jest bardzo trudno. Zmiana siły nacisku to zmieniająca się intensywność koloru, gruba ? cienka kreska, kolorowanie wszystko to ma wpływ na końcowy efekt pracy. Takie prace rozwijają twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, pobudzają rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawniają ręce dzieci, stwarzają możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń.


  "Wydrapywanie w plastelinie"

W naszym przedszkolu lubimy twórczo spędzać czas a zabawa plasteliną to jeden z najprzyjemniejszych momentów. Plastelina kojarzy się dzieciom wyłącznie z lepieniem. Podczas realizacji naszego projektu postanowiłyśmy pokazać przedszkolakom inny sposób wykonania dzieł plastycznych z użyciem plasteliny, starych niepotrzebnych nakrętek do słoików oraz wykałaczek.

Wydrapywanie w plastelinie -  w nakrętce nakładamy równomiernie plastelinę, następnie wykałaczką wydrapujemy wzory.

  
"Woskowe obrazki"

Do wykonania tej pracy potrzebowaliśmy ostrużyn z kredek świecowych, folię aluminiową oraz żelazko. Najpierw dzieci na kartce papieru ułożyły cienką warstwę ostrużyn tworząc dowolną kompozycję. Następnie na tak przygotowany podkład nakładaliśmy delikatnie arkusz z folii aluminiowej i z pomocą nauczyciela całość lekko przeprasowaliśmy żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki świecowe rozpuściły się tworząc ciekawą i efektowną pracę. W ten sposób powstały barwne motyle, kwiaty,  kolorowe piłki, serduszka, a nawet domki."Malowane kamienie"

Każde dziecko uwielbia bawić się kamieniami - zbierać, przerzucać, układać. My postanowiliśmy wykorzystać je jako materiał do twórczej pracy. Oprócz kamieni potrzebowaliśmy farbek plakatowych. Dzieci w dowolny sposób pokrywały kamienie farbami zmieniając je w wesołe pszczółki, biedronki, motylki. Powstał też mały żółwik który schował się w swojej skorupce. Malowanie kamieni przyniosło dzieciom wiele radości i frajdy.


"Pszczółki z rolek po papierze toaletowym"

Tworzenie owadów z rolek po papierze toaletowym to świetna zabawa, a jednocześnie dzieci uczą się jak można ponownie wykorzystać różne materiały. Wspólnie z przedszkolakami postanowiliśmy wykonać wesołą pszczółkę. Najpierw dzieci owinęły rolkę kawałkiem żółtej kartki z papieru kolorowego. Następnie przykleiły kilka czarnych pasków z papieru w jednakowych odstępach. Na koniec wycięły i przykleiły skrzydełka oraz główkę i czułki naszej pszczółce. Dorysowały oczka i praca gotowa. Po skończonej pracy sala przedszkolna zmieniła się w ogromny ul w którym wesoło brzęczały i fruwały pracowite pszczółki.

KWIECIEŃ
2018
"Rysowanie nitką"

Okazuje się, że nie tylko ołówek, pędzel czy kredka mogą służyć do rysowania. Przedszkolaki próbowały rysować nitką.  Nitki różnej grubości oraz farby w kilku kolorach, posłużyły im do wykonania nietypowych, aczkolwiek ciekawych dzieł plastycznych. Nitkę zanurzamy w farbie, unosimy  nad kartką i opuszczamy. Nitka przybiera różny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kartką, przyciskamy ciężkim przedmiotem, wyciągamy nitkę a na koniec rozdzielamy kartki.

   

"Malowanie tęczy"

Tęcza to jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych. Przedszkolaki przy dźwiękach muzyki próbowały narysować ją tylko trzema kolorami. Na wcześniej wyznaczonych polach nakładały trzy podstawowe kolory (czerwony, żółty, niebieski) pozwalały im mieszać się ze sobą w miejscu łączenia. Zwracały uwagę na to, jakie kolory powstaną w wyniku łączenia się farb.MARZEC
2018

"Kukiełki na drewnianej łyżce".

Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach plastycznych, odkrywają i rozwijają z pomocą nauczyciela drzemiące talenty.

Niewątpliwie drewniane kuchenne łyżki, są niestandardowym materiałem do działań twórczych. Wełna, papier, bibuła, serwetki, wycięte gotowe elementy, klej, trochę wyobraźni i powstały piękne kukiełki. Te dzieła plastyczne pozwoliły dzieciom odczuć sukces, który wzmocnił poczucie ich własnej wartości i zmotywował do dalszej pracy. Przedszkolaki w ciekawy i atrakcyjny sposób wykorzystały wykonane przez siebie postaci do zabawy w teatr. Tak więc, wcielając się w role wykonanych przez siebie postaci i zamieniając się w aktorów wyzwalały w sobie zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości.

"Rysowanie ołówkiem i gumką"

Podczas naszych działań przedszkolaki poznają nowe formy zastosowania znanych już narzędzi plastycznych. Tak było podczas rysowania ołówkiem i gumką. Twórczość plastyczna wymaga zaangażowania i stanowi źródło dobrej zabawy oraz radości. Jest formą zdobywania wiedzy, aktywizowania myślenia, służy rozwojowi samodzielności, pomysłowości. Dzieci kartkę z bloku technicznego pokrywały za pomocą ołówka, następnie gumką do gumowania, gumowały na niej różne wzory.

   

"Malowanie na cukrze"

Z  brystolu wycinamy kształt jajka, smarujemy klejem i posypujemy cukrem gruboziarnistym, malujemy je farbą.

  

Któż by pomyślał, iż do wykonania ciekawych prac plastycznych można zakupić materiały w sklepie budowlanym. Zarówno styropian jak i papier ścierny stały się podstawą do wykonania dzieł o tematyce wiosennej.

"Rysowanie na papierze ściernym"

Papier ścierny okazał się doskonałym podkładem rysunkowym. Jest to przykład na to, w jaki sposób można dzieci zaskoczyć i zainteresować. Tematem prac były wiosenne kwiaty. Do rysowania wykorzystaliśmy papier drobnoziarnisty, ale nie najdrobniejszy, gdyż od grubości ziarna zależy efekt końcowy oraz kredki - pastele olejne. Dzieci w pierwszej kolejności rysowały kontury kwiatka czarną kredką, a następnie wypełniały kontury kolorem. I tak oto powstała na gazetce wiosenna łąka pełna kwiatów, wśród której ukrył się zajączek.

"Stemplowanie styropianem"

Często zastanawiamy się co zrobić z resztkami różnych materiałów, jak je wykorzystać. My nie mieliśmy wątpliwości. Z resztek styropianu wykonaliśmy pracę pt Ptaki. Najpierw przedszkolaki pomalowały części styropianu czarną farbą plakatową, a następnie odbijały kolejne elementy kompozycji na białej kartce z bloku technicznego, tak aby powstał ptak. Dało wspaniały efekt graficzny oraz różnorodność faktur. Na koniec dzieci wykonały tło w jednolitym kolorze i praca gotowa.

 Innowacja realizowana w grupie młodszej "MISIE"
pt: "ZABAWY TRADYCYJNE"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Małgorzata Władarz

Opis innowacji:

"Zwyczajem dzieci jest grać w cet i liszkę

i na długim jeździć kiju"

                                                                                  Wincenty Kadłubek

Zabawa jest naturalną potrzebą dzieci na całym świecie. Jej rola jest nieoceniona. Poprzez nią dziecko ma możliwość wypowiedzenia swoich uczuć, pragnień, dążeń. Poznaje świat realny, świat rzeczy i świat stosunków ludzkich. To właśnie dzięki zabawie rozwój psychofizyczny dziecka jest nieustannie stymulowany i to poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze znajomości zabaw i gier tradycyjnych. Na podstawie wieloletnich obserwacji  w pracy w przedszkolu zauważyłam, że dorośli czasem próbują odwodzić dziecko od tradycyjnej zabawy na rzecz bardziej "rozwijających"form działalności. Niestety, dzieci sporadycznie bawią się z rodzicami. Dlatego też główną przyczyną innowacji jest potrzeba przypomnienia, że to właśnie zabawy i gry tradycyjne, te wspólne , z rówieśnikami, rodzicami  są najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się, a także sposobem na wspólne,  ciekawe spędzanie czasu  .

Czasy przedszkolne nieodłącznie kojarzą się z grupową zabawą w kółeczku i wspólnym wyśpiewywaniem towarzyszących temu piosenek. Wprawdzie współczesne przedszkola pod wieloma względami różnią się od tych sprzed  lat, ale w tej kwestii nic się nie zmieniło - nadal bawimy się w 'Starego niedźwiedzia', "Rolnika""czy "Cebulkę". Te zabawy to już część naszej tradycji. Wspólna zabawa w kole czy w parach to dla dzieci coś znacznie więcej niż tylko miłe spędzenie czasu. Poprzez śpiewanie i powtarzanie tekstów, dzieci doskonalą swoją pamięć, rytmiczność i melodyjność. Uczą się  czekania na swoją kolej,  a czasami muszą pogodzić się z przegraną i niepowodzeniem. Ponadto wspólna aktywność dziecięca daje najlepsze efekty i najwięcej radości.  

 Adresatami innowacji są dzieci w wieku 3-4 lat. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć porannych oraz będą wykorzystywane jako element zajęć głównych.

Niniejsza innowacja ma   zachęcać dzieci do aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu z rówieśnikami oraz dorosłymi ( w przedszkolu i domu).

 
MAJ 2018

W maju najważniejsze było przygotowanie do  Dnia  Mamy . Dzieci szlifowały piosenki , aby wypaść przed swoimi mamusiami  jak najlepiej .

Mimo to wystarczyło jeszcze czasu na tradycyjną  zabawę z piosenką. Dzieci pląsały  do popularnej i znanej zabawy ze śpiewem : "Karuzela".

Chłopcy, dziewczęta, dalej śpieszmy się.

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka.

Starsi już poszli, młodsi jeszcze nie.

Hejże ha, hejże ha! Spieszmy się.

(dzieci wysuwają na zmianę nogi do przodu, dotykając podłogi palcami, trzymają się za ręce tworząc koło)

Hej hopsa sa (wszyscy w kole podskakują)

Jak ona szybko mknie!

Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się! (dzieci podskakując, posuwają się w prawo, a za drugim razem w lewo)

Druga zabawa : "Rolnik sam w dolinie" to już prawdziwe wyzwanie pamięciowe . Dzieci śpiewają długą wyliczankę, a wraz z nią wykonują zabawy ruchowe. W utworzonym kole jest jedno dziecko-  "rolnik". Zadanie polega na dobieraniu kolejnych uczestników zabawy zgodnie ze słowami śpiewanej piosenki:

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie, hejże dzieci hejże ha rolnik sam w dolinie.

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, hejże dzieci hejże ha rolnik bierze żonę.

Rolnik ze środka wybiera jedno dziecko z kółka i tańczą we dwójkę w środku.

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko, hejże dzieci hejże ha żona bierze dziecko.

Żona podchodzi do kółka i wybiera następne dziecko itd. Reszta dzieci nadal tańczy w kółku,

Dziecko bierze nianię...

Niania  bierze kotka...

Kotek bierze myszkę...

Myszka bierze serek...

Dziecko - ser zostaje w kółku samo reszta dzieci wraca do dużego koła i śpiewają dalej klaszcząc w dłonie:

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole tabliczki mnożenia, ani podzielenia.

Ser zostaje  w kole - teraz jest rolnikiem i zabawa zaczyna się od początku.

 

Zabawy te , jak zwykle  sprawiły dzieciom wiele  radości.  Uwolniły spontaniczność, uczyły naśladownictwa, wchodzenia w określone role, rozwijały sprawność ruchową. Doskonaliły także poczucie rytmu a przede wszystkim integrowały   grupę.
KWIECIEŃ 2018

Małe dzieci uwielbiają zabawy muzyczne i zabawy z rytmem, które stymulują praktycznie wszystkie sfery rozwoju malucha -  rozwijają świadomość ciała i przestrzeni, wpływają na zmysł estetyczny, słuch muzyczny i rozwój psychoruchowy.

Miesiąc  kwiecień obfitował  w tematy związane z dbaniem o czystość, higienę i  zdrowie.  Przedszkolaki  poznały  zastosowanie  różnych  przedmiotów  potrzebnych  do  utrzymania higieny i czystości. Przypomniały sobie również,  jak prawidłowo myjemy ręce, zęby czy wycieramy noski.

Dowiedziały się również , że o higienę dbają też zwierzątka.

 Kot  myjąc się ,używa zarówno języka, zębów, łapek jak i pazurków. "Kotek, kotek łapki myje,i buzię, nosek, uszy, szyję, a ja razem z mym koteczkiem piorę do nosa chusteczkę". Dzieci wspólnie z nauczycielem powtarzały tekst piosenki  i naśladowały czynności, o których jest w nim mowa.  Podczas wykonywania piosenki atmosfera wspólnej zabawy ,humor , zaangażowanie emocjonalne sprzyjały  utrwalaniu wiedzy o własnym ciele.

 

"Maszerują dzieci drogą " raz, dwa, trzy ; prawą nogą , lewą nogą ...to zabawa podczas , której dzieci utrwalają liczenie oraz  rozróżnianie prawej i lewej strony ciała.

 

"Kaczka" kwacze, śmiesznie człapie po obwodzie koła , na dodatek w zbyt luźnych  laczkach...ale za to jest wesoło. Dzieci , naśladując kaczki i śpiewając:  "Jak to miło być kaczuszką, machać sobie prawą nóżką ( lewą nóżką)..."utrwalały  rozróżnianie prawej i lewej strony ciała.

 

" Dwóm tańczyć się zachciało". W tej zabawie ruch jest ilustracją piosenki. Sprzyja on nawiązaniu kontaktu między dziećmi . Ma charakter żartobliwy .

Dlaczego muzyka jest tak ważna w życiu dziecka? Głównie dlatego, że kontakt dziecka z muzyką dostarcza maluchom wiele radości i frajdy.

MARZEC 2018

Tęsknimy już wszyscy za wiosną, a zima nie chce odpuścić ... .

Dzieci, zwłaszcza te małe, lubią tańczyć i śpiewać. Zabawy ruchowe przy muzyce to dobry pomysł nie tylko na niepogodę, ale również  na poprawę humoru .

Poranne wstawanie często nie należy do przyjemnych ... również dla dzieci.

Dlatego , aby poprawić sobie nastrój, poranek w przedszkolu zaczynamy  od "Gimnastyki".

Stajemy w kręgu ( kole) , śpiewamy i pokazujemy rękoma części ciała, o których właśnie jest mowa, przy czym ruszamy się dynamicznie i z życiem.

Każdy z nas pamięta zabawę :  "Uciekaj myszko... "

Dzieci trzymając się za ręce ustawiają się w kręgu. Dwoje dzieci "mysz" i "kot" zostają na zewnątrz kręgu, pozostałe dzieci chodzą w kółko i śpiewają:

Uciekaj myszko do dziury

bo ciebie złapie kot bury,

a jak cię złapie kot bury,

to cię obedrze ze skóry.

 W trakcie piosenki "mysz" ucieka a "kot" musi ją dogonić. "Mysz" może się dostać do środka koła tylko przez tzw. bramkę, czyli uniesione do góry ręce dwóch uczestników. W ten sam sposób do środka, za "myszką", może się dostać "kotek", jeśli dzieci nie chcą wpuścić "kota" do  środka zamykają bramkę.


Kolejna zabawa to: "Tańczymy labada" .  Ma ona na celu utrwalanie stron ciała, podnoszenie poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Tańczymy labada labada, labada,

Chodzimy w koło trzymając się -  za pierwszym

razem  - za ręce, a za każdym następnym, za część

ciała o jakiej w następujący sposób po zakończeniu

śpiewu mówi osoba prowadząca:

Rączki były ? Były !

Głowa była ? Nie było !

i zaczynamy od początku... 

Zachęcam do wykorzystania naszych propozycji zabaw w warunkach domowych. 

 
LUTY 2018

Zima to najpiękniejsza pora roku. Jest też porą najbardziej tajemniczą i pobudzającą wyobraźnię. Zimowy krajobraz przedstawia  drzewa, które  pokryte są białym śniegiem. Na szybach pojawiają się wzory malowane przez mróz, a w powietrzu widać drobne, wirujące płatki śniegu.   Dzieci szczególnie cieszą się ze śniegu : lepią bałwany ,organizują  bitwy na śnieżki, jeżdżą na sankach, nartach czy łyżwach . Każde dziecko czeka tylko na to, aby pójść na podwórko i poszaleć.

"Zima dookoła" to kolejna zabawa , którą dzieci poznały . Jest to zabawa utrwalająca znajomość  imion kolegów i  koleżanek z grupy  maluszków.

"Nina, Ninka , zima dookoła

Zgadnij Ninka , kto Cię woła?"

Jednak to , co dzieci wprowadziło w radosny nastrój , to  zimowe wyjście z przedszkola  i  zabawy na śniegu . Ubrane odpowiednio do aury, doskonale bawiły się na placu przedszkolnym. Efektem wspólnych zabaw był śniegowy bałwan, który znalazł swoje miejsce przed oknami sali maluszków.

Zabawa zimą to nie tylko szaleństwo w ogrodzie przedszkolnym. Bawiliśmy się również  doskonale w sali przedszkolnej.

Odbyliśmy podróż do Lodowej Krainy. Wsiedliśmy do pociągu i ze śpiewem na ustach :

"Jedzie pociąg z daleka, ani chwili  nie czeka

Konduktorze łaskawy , zawieź nas do Warszawy... ." pomknęliśmy przed siebie.

Na stacji docelowej , dzieci wysiadły  z pociągu  i pierwsze co zobaczyły oczami  swojej wyobraźni ,  to   pingwiny.

"O, jak przyjemnie i jak wesoło

w pingwina bawić się, się, się.

Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,

do przodu,

do tyłu,

i raz, dwa, trzy!"

Oto kolejna zabawa - "Pingwin" . Zabawa bardzo prosta, ale dostarczająca wiele radości. Jej celem jest doskonalenie   orientacji w schemacie ciała.

 

 
STYCZEŃ 2018

I tak oto kolejny miesiąc naszej innowacji. W styczniu maluszki poznały trzy zabawy .

Atmosfera wspólnej zabawy, humor, zaangażowanie emocjonalne sprzyjały  utrwalaniu wiedzy o własnym ciele. Zabawy  dodatkowo umożliwiały  wspólne przeżywanie emocji , dostarczyły  wiele radości - co przyczyniło się do budowania wspólnej więzi między dziećmi.

"Nie chcę cię, nie chcę cię...."  O dziwo... Okazało się , że jest to ulubiona zabawa trzylatków, którą  większość z nas pamięta jeszcze z przedszkola.  Zabawa  posłużyła nam  jako przerywnik  między  zajęciami ,  pomagając  w skupieniu dziecięcej uwagi. Poza tym  trzylatki przepadają za piosenkami z pokazywaniem. Do tej piosenki ustawiamy dzieci parami naprzeciwko siebie, maluchy śpiewając wykonują w swoim kierunku gesty opisane w piosence.

"W naszym pokoju pełno muzyki jest,są instrumenty, o których mało wiesz" -

Podczas pierwszej zwrotki dzieci klaszczą, podczas drugiej - tupią nogami. Wykorzystaliśmy również znane nam już instrumenty , a całość odbyła się w pokoju zbudowanym  przez dzieci z dużych klocków .

"Stary niedźwiedź" to jedna z bardziej znanych zabaw. Z grona uczestników wybiera się tzw. niedźwiedzia, pozostałe dzieci łapią się za ręce i chodzą w kółko śpiewając piosenkę. Niedźwiedź siedzi w środku kręgu i na samym końcu piosenki, gdy padają słowa "trzecia godzina niedźwiedź łapie", musi złapać jedno z uciekających dzieci. Tym samym, złapane dziecko zostaje niedźwiedziem i zabawa zaczyna się od początku.

Należy jeszcze wspomnieć, że podczas obchodów "Dnia Babci i Dziadka" wykorzystaliśmy zabawę "Praczki". Okazało się ,że zabawy tradycyjne przynoszą wiele radości również dorosłym...a może były również okazją do wspomnień z dzieciństwa ?
GRUDZIEŃ 2017

Dzieci chętnie poznają piosenki i zabawy tradycyjne. Wzmagają one  aktywność i uruchamiają dziecięcą pomysłowość. Ponadto często mają charakter żartobliwy , jednocząc grupę w radosnej zabawie.

W miesiącu grudniu poznaliśmy piosenkę i zabawę  wspomagającą proces kształtowania się świadomości 
( "Ja wśród innych"): " Mam chusteczkę haftowaną". Zabawa   koncentruje się na  osobie dziecka: głównie jego imieniu .

Zabawy z działu : "Ciało i przestrzeń",   utrwalające  znajomość  nazw poszczególnych części ciała oraz doskonalące   określania ich położenia w przestrzeni . Głównie  ułatwiające rozróżnianie prawej i lewej części ciała : "Praczki" oraz  "Boogie-woogie".

Zabawę ruchową z opowieścią: "Krasnoludki"  , rozwijającą wyobraźnię i ćwiczącą pamięć , gdzie ruch jest ilustracją piosenki.Innowacja metodyczna z języka angielskiego realizowana w grupie starszej "PSZCZÓŁKI"
pt: "LEARN HOW TO DRAW"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Anna Szmajduch

Głównym celem tej innowacji jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównywanie różnic i podnoszenie poziomu umiejętności językowych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze słuchu. Doskonalenie tej kompetencji jest kluczowe dla dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ im starszy uczeń tym trudniej nabywać mu umiejętność rozumienia ze słuchu. Dodatkowo dzieci będą na każdych zajęciach wykonywać prace plastyczne zgodne ze zrealizowanym tematem. Zajęcia będą miały charakter zabawy, przeprowadzanej w pozytywnej atmosferze, bez wprowadzania stresu, współzawodnictwa czy nacisku na osiągane efekty tak, aby dziecko wypracowało jak najbogatszą bazę leksykalną i wykształciło swój poziom rozumienia języka angielskiego ze słuchu.

Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu.Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Posumowanie zajęć innowacyjnych - grudzień 2017

Podsumowanie zajęć innowacyjnych - styczeń 2018


Podsumowanie zajęć innowacyjnych - luty 2018

Posumowanie zajęć innowacyjnych - marzec 2018

 
Podsumowanie zajęć innowacyjnych - kwiecień 2018
Tworzenie owadów z rolek po papierze toaletowym to świetna zabawa, a jednocześnie dzieci uczą się jak można ponownie wykorzystać różne materiały. Wspólnie z przedszkolakami postanowiliśmy wykonać wesołą pszczółkę. Najpierw dzieci owinęły rolkę kawałkiem żółtej kartki z papieru kolorowego. Następnie przykleiły kilka czarnych pasków z papieru w jednakowych odstępach. Na koniec wycięły i przykleiły skrzydełka oraz główkę i czułki naszej pszczółce. Dorysowały oczka i praca gotowa. Po skończonej pracy sala przedszkolna zmieniła się w ogromny ul w którym wesoło brzęczały i fruwały pracowite pszczółki
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój