Bezpieczeństwo

Home Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W DRODZE Z DOMU DO PRZEDSZKOLA I Z PRZEDSZKOLA DO DOMU.
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

                                                       Wyciąg ze statutu przedszkola: §  8

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
 3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 4. Godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30  czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy
 5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 6. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
 7. Rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną  przez nich osobę.
 8. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 9. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego– nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 10. W przypadku telefonicznej prośby rodzica-upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w karcie kontaktów z rodzicami.
 11. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie do odbioru dziecka dołączonej do dziennika zajęć w grupie.
 12. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz. 12.30 do godz. 15.30  ( w zależności od grafiku nauczycieli) , a od godz. 15.30 do  godz. 16.30 z sali zbiorczej. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z   placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic ( osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 14. Dzieci powinny być odbierane z placówki najpóźniej do godziny 16.30.W przypadku braku  możliwości odbioru dziecka  z placówki w godzinach jej pracy ( sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani  są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 15. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru  dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówkI.
 16. Przedszkole ma prawo odmówienia wydania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
 
 
 

Przedszkolak a komputer. Jak ochronić dziecko
przed niebezpieczeństwami szklanego ekranu?

Używanie komputera jako jednego z pożytecznych narzędzi poszerzających możliwości rozwoju dziecka może przynieść duże korzyści; niebezpieczne natomiast staje się nadużywanie go. Obecnie coraz młodsze dzieci mają kontakt z komputerem, niejednokrotnie posługując się nim bardziej sprawnie niż rodzice. Nie można zapominać jednak o destrukcyjnym wpływie na psychikę dzieci łatwo dostępnych gier komputerowych, w których występuje wysoki poziom agresji słownej i nadmiar niepotrzebnych informacji. Każdy program, z którego korzysta dziecko, powinien być dostosowany do jego poziomu rozwoju i możliwości percepcyjnych, najlepiej na licencji, co stanowi zabezpieczenie przed dostępem do niewłaściwych treści. Prawdziwe kłopoty zaczynają się, gdy dziecko zaczyna przejawiać symptomy uzależnienia od komputera. Objawy, które powinny zaniepokoić rodziców i skłonić ich do interwencji, to:

 • odrealnienie, oddzielenie od rzeczywistości (dziecko uznaje gry, filmy, informacje, np. z sieci, za jedyną rzeczywistość, ważniejszą od codziennej),
 • frustracja w przypadku pozbawienia możliwości korzystania z komputera, przerwania gry, oglądania filmu itp. i powstająca na bazie frustracji agresja o różnych przejawach i skutkach, przedłużanie, przeciąganie czasu spędzanego przed ekranem, opóźnianie czasu pójścia spać, rezygnacja z posiłków na rzecz zabawy z komputerem,
 • ukrywanie, ile czasu rzeczywiście spędza się przy komputerze, łamanie danego słowa, że “program potrwa jeszcze tylko 10 minut”,
 • rezygnacja z innych form aktywności, szczególnie zabawowej, z kontaktów z innymi dziećmi na rzecz komputera,
 • zaniedbywanie swoich – nawet drobnych – obowiązków,
 • pogorszenie stanu zdrowia, rozumiane jako:
 • podrażnienie spojówek i skóry,
 • pogorszenie wzroku,
 • bóle pleców,
 • podatność na infekcje,
 • bezsenność,
 • nadpobudliwość,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia,
 • rozdrażnienie,
 • zaburzenia łaknienia,
 • kompulsja (brak kontroli w nadużywaniu korzystania z komputera),
 • zespół abstynencyjny – złe samopoczucie w okresach pozbawienia możliwości korzystania z komputera.

Szczególnie niebezpieczne może być niewłaściwie kontrolowane korzystanie przez młodsze dzieci z Internetu. Należy chronić maluchy przed możliwymi oszustami, hakerami czy przestępcami seksualnymi. Nie można pozwolić dzieciom na udzielanie informacji o sobie obcym w sieci. Od najwcześniejszych prób korzystania z Internetu naszym pociechom powinna towarzyszyć odpowiednia doza nieufności.

 

Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci ….

Jednym z podstawowych zadań, przed którymi stają rodzice i nauczyciele jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom.

Każde działanie podejmowane przez wychowawców w domu czy w szkole powinno zmierzać do wyeliminowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażania go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich , a w momencie ich zaistnienia – w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.

Dzieci charakteryzuje mała sprawność w wyobrażaniu sobie skutków podejmowanych działań, silna koncentracja na zachowaniach “tu i teraz”, słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od presji grup rówieśniczych. Stawia to dzieci i młodzież znacznie częściej niż dorosłych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo to potęguje wręcz niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami.
Dziecko, które zdaje sobie sprawę z czyhających na nie niebezpieczeństw i które zna techniki i sposoby radzenia sobie z nimi, jest najlepiej uzbrojone.
Okazjonalne moralizowanie i przestrzeganie najczęściej okazuje się zupełnie nieskuteczne i złudne zwłaszcza, że informacje o dramatach innych ludzi i dzieci są najczęściej odbierane jako “coś co nas nie dotyczy”, “coś co dzieje się gdzieś daleko”.
Dzieciom na ogół znane są normy dotyczące bezpieczeństwa. Potrafią je zwerbalizować, zwłaszcza w oderwaniu od kontekstu.

Celem oddziaływań wychowawczych powinno być uwrażliwienie dzieci na mogące dopiero zaistnieć skutki różnych niebezpiecznych sytuacji.
Podstawą dbałości o własne bezpieczeństwo jest koncentracja uwagi dziecka na własnym organizmie jako wartości. Tylko wtedy, gdy świadomość biologiczna i zdrowotna dziecka zostanie pogłębiona, możemy liczyć na to, że będzie ono wykorzystywać wiedzę i wyobraźnię do ochrony swojego zdrowia i życia.
Bezpieczeństwo często zależy od poczucia zdrowej więzi z grupą, adekwatnej samooceny oraz stanowczej odmowy w sytuacji presji ze strony innych ludzi.
Wysoka, adekwatna samoocena i trafne postrzeganie swoich kompetencji stanowią podstawę dobrego funkcjonowania w grupie i umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w sposób racjonalny, nie zagrażający własnemu zdrowiu i życiu.
Zaangażowanie, które towarzyszy zabawie hamuje na ogół zdolność do racjonalnego oceniania jej warunków. Ważne jest uświadomienie dzieciom bezpiecznych i niebezpiecznych miejsc i sposobów zabawy.
Każdego roku setki dzieci ginie, zostaje okaleczonych lub w najlepszym wypadku narażonych na długotrwały pobyt w szpitalu wskutek wypadków na drogach. Większości tych zdarzeń można by uniknąć. Celowe staje się wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań związanych z ruchem na drogach.

Od najwcześniejszych lat dorośli stanowią dla dzieci znaczący autorytet. Nie ujawniamy krytycznych nastawień, jakie sami żywimy do niektórych osób, aby nie osłabiać wiary w dobre cechy ludzi dorosłych i zaufanie do nich. Przekonanie o doskonałości ludzi dorosłych stanowi jednak źródło realnego zagrożenia w sytuacjach, gdy dziecko zetknie się z kimś o złych zamiarach.
Zagrożenia takie stają się współcześnie coraz powszechniejsze ze względu na zmniejszającą się kontrolę środowisk lokalnych i rodziny oraz upowszechnianiu się, między innymi przez środki masowego przekazu, wzorów agresywnych zachowań .
Wiele dzieci poddaje się zachętom lub naciskom osoby obcej ufnie lub w poczuciu bezradności. Należy uświadomić dziecku, że pewne z pozoru niewinne sytuacje wymagają od niego stanowczych zachowań lub ucieczki. Musi ono wiedzieć, że w sytuacji niepewności co do intencji osoby obcej lub osamotnienia dopuszczalne jest uciekanie się do niewinnych kłamstw. Prawdomówność jest wartością, ale dziecko nie ma obowiązku ujawniać wszystkiego wobec osób, które nie są mu najbliższe. Kształtowanie świadomości mogących nastąpić zagrożeń i uczenie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami powinno opierać się na szukaniu zdrowych, satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi tak w sferze głębokich więzi, jak też w sytuacjach przejściowych, ale bardzo znaczących, jak np. sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia.
Rodzice i wychowawcy wskazują dzieciom na potrzebę szukania pomocy innych ludzi w sytuacjach oczywistych zagrożeń takich jak: pożar włamanie, wypadek drogowy . Z różnych względów pomijają kwestie sposobów szukania pomocy zaufanych osób w przypadku wywierania na dzieci presji przez grupy rówieśnicze, ludzi dorosłych lub grup społecznych uzależniających od siebie swoich członków.
W ostatnich latach pojawiło się i nasila się niebezpieczeństwo uzależnień psychicznych. Dotyczyć one mogą popadania w nałogi, ale także kontaktów z mass mediami i komputerami.
Nauczyciele i rodzice zdają sobie najczęściej sprawę z tego, że wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem telewizora lub monitorem komputera ma negatywny wpływ na wzrok, narząd ruchu, a w wypadku programów epatujących agresją, na życie emocjonalne dzieci. Ostatnio też dużo się mówi o skrajnie patogennym wpływie filmów zawierających sceny brutalnych mordów.
Z drugiej strony nikogo specjalnie nie niepokoi oddziaływanie reklam telewizyjnych, w które dzieci wpatrują się jak w hipnotycznym transie (nie słysząc nawet co się do nich mówi) , ani też fascynacja dynamicznymi filmami animowanymi typu “zabili go i uciekł”. Nie martwią zbytnio rozgorączkowani gracze gier komputerowych korzystający ze swojego zapasu dodatkowego życia
Tymczasem skutki tego rodzaju oddziaływań są głębokie i niepokojące, tym bardziej, że mówimy o działaniu częstym, długotrwałym i pełnym ekspresji.

 


UCZMY DZIECKO POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA

Co mogą zrobić rodzice ? :

1. Zachęcać swoje dziecko do wyrażania uczuć – zapobiegnie to zbagatelizowaniu prawdziwego problemu. Nie należy umniejszać ważności odczuć dziecka ani zaprzeczać realności sytuacji.
2. Uświadomić dziecku, że rodzice wszystko zrozumieją i zawsze swojemu dziecku pomogą – dziecko powinno mieć pewność bezwarunkowego poparcia swoich rodziców.
3. Rozmawiać z dzieckiem o jego prawie do bezpieczeństwa i o sposobach przeciwdziałania jego łamaniu – dziecko musi protestować i szukać pomocy gdy ktoś chce zabrać mu jego prawa, a rodzice będą zawsze po jego stronie.
4. Rozmawiać w “złym” i dobrym dotykaniu, wyjaśnić różnice – dziecko powinno mieć zaufanie do własnych odczuć np. ma prawo odmówić niemiłych mu całusów czy przytulań, może odmówić prośbom, które wprawiają je w zakłopotanie i nie jest to niegrzeczność (zasady dobrego wychowania nie mogą narzucać dziecku zachowań niosących potencjalne niebezpieczeństwo) .
5. Nauczyć dziecko jak mówić “nie” – wyjaśnić, że nie ma obowiązku posłuszeństwa wobec wszystkich dorosłych, jeżeli czuje się zagrożone ma prawo powiedzieć “nie” każdemu dorosłemu. Lepiej sprawić komuś przykrość niż ryzykować własne bezpieczeństwo.
6. Wytłumaczyć dziecku, że jego ciało jest jego wyłączną własnością – dziecko ma prawo decydować, co się dzieje z jego ciałem.
7. Wytłumaczyć dziecku różnicę między groźnymi i niegroźnymi tajemnicami – absolutnie nikt nie ma prawa żądać dochowania tajemnicy, która ma jakikolwiek związek z dotykaniem, dziecko w takiej sytuacji powinno jak najprędzej powiedzieć o tym dorosłemu, do którego ma największe zaufanie.
8. Uświadomić dziecku, że nie wolno straszyć napastnika – dziecko mówiące napastnikowi, że o wszystkim powie rodzicom znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie; powinno jak najszybciej uciec i opowiedzieć o wszystkim, kiedy znajdzie się w bezpiecznym miejscu.
9. Nauczyć dziecko odróżniać prezent od przekupstwa – prezenty daje się w dobrej wierze, bez dodatkowych oczekiwań wobec obdarowanego; osoba przekupująca w zamian za prezent będzie żądała od dziecka czegoś, czego ono zrobić nie chce.
10. Wytłumaczyć, że niektórzy dorośli, i to zarówno tacy, których zna, jak i całkiem obcy, mogą podstępem skłonić je do uczynienia czegoś, czego ono nie chce – na propozycje obdarowania słodyczami, pieniędzmi, prezentami, zabrania dziecka do kina czy zoo dziecko musi odpowiedzieć, że musi się zapytać mamy lub taty.
11. “Testować” wiedzę dziecka o świecie w zabawie uczącej dziecko zasad bezpieczeństwa “Co by było, gdyby……….”
12. Pozwolić dziecku na łamanie zasad w sytuacji zagrożenia – dziecko powinno wiedzieć, że kiedy grozi mu niebezpieczeństwo, wolno mu użyć wszelkich sposobów (nawet tych surowo zabronionych w normalnych warunkach) w celu ratowania zdrowia i życia. Może krzyczeć, uciekać, gryźć, kopać, kłamać czy nawet zbić szybę. Celem jego wszystkich zachowań ma być ucieczka i szukanie pomocy u kogoś dorosłego.


Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Wyciąg ze statutu przedszkola: § 6 pkt 10-26


1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
3. Godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30  czynne są już wszystkie grupy.Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
5. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
6. Rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną  przez nich osobę.
7. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
8. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego– nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
9. W przypadku telefonicznej prośby rodzica-upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w karcie kontaktów z rodzicami.
10. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie do odbioru dziecka dołączonej do dziennika zajęć w grupie.
11. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz. 12.30 do godz. 15.30, ( w zależności od grafiku nauczycieli) , a od godz. 15.30 do  godz. 16.30   z sali zbiorczej.
12. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z   placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic ( osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
14. Dzieci powinny być odbierane z placówki najpóźniej do godziny 16.30.
15. W przypadku braku  możliwości odbioru dziecka  z placówki w godzinach jej pracy ( sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani  są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
16. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru  dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.
17. Przedszkole ma prawo odmówienia wydania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

 ” I  MALUCHY I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI”


  Okres przedszkolny to czas ,w którym w znacznym stopniu kształtuje się osobowość dziecka oraz jego samodzielność. Dlatego do zadań nauczycieli , rodziców należy wyposażyć dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń , unikania ich oraz radzenia sobie w zaistniałych sytuacjach . Nigdy nie wiadomo co może przydarzyć się w domu, na podwórku lub na wakacjach. Aby zadbać o bezpieczeństwo dziecka , a także swoje,  warto już od najmłodszych lat uświadamiać mu, że jest w stanie pomóc w wielu sytuacjach , znając numery alarmowe.
Co roku  nasze przedszkole podejmuje działania , wpływające na podniesienie bezpieczeństwa  dzieci . Mają one na celu bezpieczne i kulturalne zachowywanie się dzieci w przedszkolu, domu i na drodze. Dzieci uczą się przestrzegania zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń ze strony zwierząt i innych ludzi. Ważnym zagadnieniem jest także uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale także innych.

 Realizujemy tematykę dotyczącą:

 • zachowania bezpieczeństwa w domu, na podwórku , w przedszkolu ;
 • poznawania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ulicach i ich przestrzegania ,
 • zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi;
 • uświadomienia dzieciom , jakie grożą niebezpieczeństwa przebywania w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji czy zwierząt ;
 • poznania sposobów zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ;
 • dbałości o higienę, propagowanie zdrowego trybu życia ;

  Jest ona  realizowana  podczas sytuacji wychowawczych, zabaw edukacyjnych, inscenizacji teatralnych oraz wycieczek. Omawiając tematy dotyczące niebezpiecznych zabaw i niebezpiecznych sytuacji , dzieci mają możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami , zaczerpniętymi z zabaw, ze swoich obserwacji. Swoją wiedzę dzieci przedstawiają również w formie plastycznej. Stosując metody twórczego myślenia opracowywane są wraz dziećmi zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu, na placu zabaw, zachowań wobec nieznajomych ludzi i zwierząt,  poruszania się po drogach i ulicach.

Realizując szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa współpracujemy z Policją oraz ze   Strażą Pożarną.

29 kwietnia 2013 r. w naszym przedszkolu została zorganizowana impreza podsumowująca nasze działania pod hasłem: ” I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki“. Jak właściwie zachować się na drodze, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, co zrobić w przypadku ataku psa i jak postępować w kontaktach z nieznajomymi ? Na  te  i inne pytania odpowiadały dzieci ze wszystkich grup wiekowych . Należy przyznać , że dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa w domu i na drodze , umiejętnością  zachowania się w sytuacjach trudnych,   takich jak spotkanie z nieznajomym – obcym, a także znajomością numerów alarmowych. Wszystkie dzieci  otrzymały  światełka odblaskowe  , książeczki  lub zakładki .

Na zakończenie imprezy dzieci przypomniały i utrwaliły zasady bezpiecznego przedszkolaka .     

 

ZASADY  BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA.

Każdy przedszkolak powinien bawić się bezpiecznie i działać rozsądnie.

 

ZASADA 1 : “UWAGA  ,PALI SIĘ”  – kiedy przedszkolak zauważy pożar w okolicy, u sąsiada, w swoim domu to dzwoni do Straży Pożarnej podając numer 998, albo dzwoniąc z telefonu komórkowego podaje numer 112.

ZASADA  2 : “BIEDNE ZWIERZĘTA” – bezpieczny przedszkolak nie dotyka obcych zwierząt, bo wie, że mogą być chore, groźne dla otoczenia.

ZASADA 3 : “STRZELAJ GOLA” – każdy wie, ze gra w piłkę jest świetną zabawą, ale jeśli będzie bawił się zbyt blisko drogi może być przyczyną wypadku lub sam ulegnie wypadkowi. Bezpieczne przedszkolaki bawią się na placu zabaw lub boisku szkolnym.

ZASADA  4 : “PAŁKA  ZAPAŁKA  DWA  KIJE” – każdy przedszkolak wie, ze nie należy się bawić zapałkami, bo można spowodować pożar.

ZASADA  5 : “TABLETKI, DRAŻETKI ” – lekarstwa mają różną postać, czasami wyglądają jak cukierki. Bezpieczny przedszkolak nie leczy się sam. Jeśli się źle czuje informuje o tym dorosłych.

ZASADA 6  : “PANI NIE JEST MOJĄ CIOCIĄ, PAN NIE JEST MOIM WUJKIEM” – bezpieczny przedszkolak jest bardzo ostrożny w kontaktach z nieznajomymi, unika z nimi rozmów. Nigdy nie podaje im swojego adresu, nie wsiada z nieznajomymi do samochodu.

ZASADA 7 : “UWAGA! WYPADEK” – przedszkolak potrafi pomóc poszkodowanemu, wzywa pogotowie ratunkowe, umie przecież korzystać z telefonu. Wybiera numer 999 i informuje pogotowie ratunkowe o zaistniałej sytuacji.

ZASADA 8: “UWIELBIAM ZABAWY W WODZIE” – bezpieczny przedszkolak wie, że nie każde miejsce nadaje się do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty leżące na dnie, a które mogą stać się przyczyną trwałego kalectwa. Bezpieczny przedszkolak kąpie się w miejscach do tego przeznaczonych, wyłącznie pod opieką dorosłych.

Mamy nadzieję, że nasze dzieci opuszczające przedszkole mają wiadomości i umiejętności przydatne do pokonywania trudnych sytuacji.

 

 

Skip to content