Koncepcja pracy przedszkola

Home Koncepcja pracy przedszkola

 

Koncepcja pracy
Publicznego Przedszkola nr 2 
w Goczałkowicach  Zdroju

Przyjęta po zmianach uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r.

CEL GŁÓWNY:

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój swoim wychowankom. Nasz przedszkolak kształtuje i rozwija postawę emocjonalnie inteligentną. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Główne założenia :

 1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 2. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 3. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 4. Dzieci wyrażają swoją wiedzę, przeżycia i doświadczenia poprzez swoją twórczą postawę, kreatywność. Aktywizują swoje procesy poznawcze. Rozwijają swoją   wrażliwość zmysłową i estetyczną.
 5. Przedszkole kształtuje poczucie tożsamości narodowej i europejskiej, przygotowuje dzieci do bycia odpowiedzialnym obywatelami, znającymi swój region, kraj i inne narody europejskie.
 6. Przedszkole przygotowuje dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez całościowe ukazywanie świata.
 7. Przedszkole zwraca szczególną uwagę na rozwijanie świadomości  dziecka związanej z ochroną środowiska naturalnego poprzez stosowanie zadań otwartych, nie krępowanych wąskimi ramami postępowania. Zapewnia odpowiednie warunki emocjonalne i organizacyjne, poparte wiedzą i chęcią działania również ze strony dorosłych.
 8. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zapoznaje dzieci z możliwymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na terenie przedszkola, na placu zabaw oraz w środowisku domowym oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania się w czasie wypadku.
 9. Przedszkole przekazuje wiedzę o racjonalnym żywieniu, w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną, jako ważnym elementem zdrowego stylu życia
 10. Przedszkole prowadzi działania mające na celu promocję wartości wychowania przedszkolnego. Prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach.
 11. Przedszkole poprzez współpracę z wieloma partnerami lokalnymi wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, podnosząc efekty pracy wychowawczo  ? dydaktycznej i opiekuńczej placówki.
 12. W grupach są wprowadzane i respektowane normy społeczne, które uczą właściwych zachowań i odpowiedzialności za siebie i innych, dzięki czemu panuje atmosfera wzajemnego szacunku i życzliwości.
 13.  Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, instruktorów zajęć dodatkowych i ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 14. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie , są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji , dbają o ich pełny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 15. Nauczyciele posiadają wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy, uczestniczą  w stosownych instruktażach i szkolenia oraz znają obowiązujące w przedszkolu instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy.
 16. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 17. Nauczyciele w swoich działaniach uwzględniają potrzebę dziecka do eksperymentowania i bezpośredniego odkrywania świata w działaniach cyklicznych, podejmowanych bez względu na porę roku, omawianą tematykę czy tez grupę wiekową.
 18. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje  rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 19. Rodzice, jako partnerzy przedszkola, mają możliwość udziału w różnych formach współpracy oferowanej przez przedszkole.
 20. Rodzice znają kompetencje,  zakres działalności i rolę Rady Rodziców jako ustawowego  organu przedszkola.
 21. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażaniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

Kryteria sukcesu :
 1. Radosne dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.
 2.  Spełnienie oczekiwań rodziców  to ich pełna satysfakcja.
 3. Dzieci potrafią samodzielnie ocenić sytuację i podjąć decyzję.
 4. Dzieci żyją w zgodzie i tolerancji w grupie. Dzieci znają zasady bezpieczeństwa  i zdrowia. respektują normy społeczne.
 5. Dzieci znają swoją tożsamość narodową i regionalną.
 6. Dzieci potrafią wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności do twórczego działania i doświadczania.
 7. Każde dziecko jest jednakowo ważne, zna swoją wartość potrafi się samo realizować.
 8. Dzieci szanują rodziców, nauczycieli oraz swoich kolegów i koleżanki.
 9. Dzieci są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.
 10. Rodzice są współgospodarzami przedszkola.
 11. Kadra pedagogiczna doskonali się i podnosi swoje kwalifikacje.
 12. Przedszkole ma dobrą opinię w środowisku i corocznie zyskuje nowych klientów.

Rozwiązania organizacyjne:

 1. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
 2. Do przedszkola uczęszcza około 100 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo.
 3. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej.
 4. Zagospodarowanie czasu dla dzieci w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:
 • Co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
 • Co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się,
 • Dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
 • Najwyżej jedną piątą czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Jest aktywne i samodzielne.
 6. Zdrowo się odżywia i posiada wiedzę o racjonalnym żywieniu.
 7. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 8. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 9. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 10. Jest współgospodarzem sali, odpowiedzialnym za ład i porządek, potrafiącym zadbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz współorganizować ciekawe kąciki tematyczne.
 11. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3.Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach:( pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą)

7. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUCZYCIELE:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7.  Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

8. Monitorują efektywność własnej pracy.

9.  Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

10.  Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

11. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

 
Drodzy Rodzice!
Koncepcja pracy naszego przedszkola poddawana jest ciągłej ewaluacji . Każdy rok naszej pracy wpływa na jej zmiany i modyfikacje, które mają na celu coraz lepszą organizację pracy naszej placówki.
Zachęcamy również Was, Drodzy Rodzice,  do analizowania tego, co dzieje się w naszym przedszkolu, jak pracujemy, co oferujemy, czy założenia koncepcji wyczerpują Wasze oczekiwania. Mamy nadzieję, że swoimi uwagami skierowanymi do nas pomożecie nam tworzyć lepszą koncepcję i jakość pracy.


 

Plan Pracy Publicznego Przedszkola nr 2
w Goczałkowicach Zdroju
Rok szkolny 2016/2017

 

  “Dziecko chce być dobre- jeśli nie umie- naucz ;    
 jeśli nie wie – wytłumacz ;  jeśli nie może- pomóż-    
Jednym z najważniejszych praw dziecka jest prawo
do poczucia bezpieczeństwa  w świecie jasnych reguł”                                                                                                   J. Korczak


“Wiem, czuję i rozumiem – mam swoje prawa” – Poznawanie i rozumienie siebie i świata oraz odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie. Respektowanie praw i obowiązków dziecka. Wychowanie do wartości  takich jak: miłość, przyjaźń, uczciwość i szacunek.

Opis założonych osiągnięć:

 1. Dzieci nabywają wiedzę o swoich prawach. Wiedzą, jak z nich korzystać, nie zaniedbując swoich obowiązków oraz jak te prawa powinny być respektowane przez dorosłych. Posiadają pozytywny obraz własnego “ja” oraz znają swoje miejsce w grupie rówieśniczej.
 2.  Dzieci potrafią troszczyć się o siebie: własne poglądy, zdrowie, prawo do odrębności itp..
 3.  Potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach i wiedza, do kogo mogą się zwrócić o pomoc. Poznają świat wartości poprzez ważne i mądre treści uczące umiejętności, dzięki którym  dziecko będzie przygotowane do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

Cele główne:

 1.  Wspomaganie rozwoju społeczno  – emocjonalnego  dzieci w różnorodnych sferach działalności.
 2. Kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw i obowiązków. Uczenie poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszenia własnych praw .
 3. Wdrażanie dzieci i nauczycieli do konsekwentnego przestrzegania zawartych umów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 
Zadania do realizacji:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie .
 3.  Poznanie własnych praw i obowiązków.
 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, niwelowanie zachowań agresywnych.
 5. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób akceptowany i rozumiany przez innych.
Skip to content