Historia

Home Historia
Historia wychowania przedszkolnego
w Goczałkowicach Zdroju.

“Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy …
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…”
doc. dr Maria Kielar

      Każdego dnia w naszym otoczeniu dzieje się coś ważnego. Świętujemy urodziny, imieniny, ważne wydarzenia, żeby pamiętać i nie zapominać o tym, co ważne.  Dla nas, pracowników przedszkoli w Goczałkowicach Zdroju, szczególnego znaczenia nabiera początek roku 2017. Wtedy to bowiem, a dokładnie 8 stycznia, minęło 80 lat od zapoczątkowania wychowania przedszkolnego w naszej miejscowości.

       Jak donosi kronika przedszkolna, właśnie tego dnia w 1937 roku Inspektor Szkolny w Pszczynie powierzył zorganizowanie przedszkola przy ośmioklasowej szkole, której kierownikiem był Franciszek Kopeć. Na pomieszczenie przedszkolne gmina przeznaczyła mieszkanie nauczycielskie w budynku starej szkoły, znajdującej się przy kościele parafialnym ( budynek mieszkalny istnieje do dzisiaj).  Przedszkole w jednej sali zostało umeblowane ławkami szkolnymi, zaś drugie pomieszczenie bez mebli przeznaczone zostało na pokój zabaw.   Wynikiem pierwszych zapisów dzieci do przedszkola było przyjęcie około 40 dziewczynek i chłopców, zamieszkałych głównie w bliskim sąsiedztwie przedszkola oraz w części zdrojowej Goczałkowic.  Działania ówczesnego przedszkola ukierunkowane były na spopularyzowanie idei wychowania przedszkolnego. Duży nacisk położono na kompletowanie pomocy naukowych, obrazów i materiałów do zajęć praktycznych. Od pierwszych dni działalności przedszkola zorganizowane było dożywianie przedszkolaków. Posiłki składały się głównie z mleka i bułek.
Pierwszy rok pracy przedszkola podsumowany został podczas zakończenia roku szkolnego . Dzieci przedstawiły program artystyczny, a zatańczony “Krakowiak”  wzbudził podziw i  entuzjazm wśród uczestników uroczystości, a szczególnie wśród rodziców.

       W czasie przerwy wakacyjnej, po wielkich staraniach udało się umeblować przedszkole w typowy sprzęt dla dzieci. Było to 40 krzesełek i 6 stoliczków. W nowym roku szkolnym kontynuowano zamierzenia rozwoju przedszkola, urozmaicając codzienną pracę okolicznościowymi uroczystościami. Był więc “Mikołaj” i tradycyjna “Choinka” a na zakończenie roku dzieci popisały się “Tańcem marynarskim”. W radosnej atmosferze minął również rok szkolny 1938/1939.                                                                                                                      
       W okresie II wojny światowej Przedszkole w Goczałkowicach prowadzone było przez okupanta. Również na skutek działań wojennych, w 1945 roku, budynek, gdzie znajdowało się Przedszkole został bardzo mocno uszkodzony. Zniszczeniu uległ również sprzęt przedszkolny.
Zakończenie działań wojennych umożliwiło  nową organizację szkoły i przedszkola. Kierownikiem szkoły został, pełniący tę funkcję również przed wojną, Franciszek Kopeć. Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia, wynajęto obszerny lokal, adoptowany z dawnej restauracji, który umeblowano ławkami szkolnymi. Tam właśnie rozpoczęto zajęcia przedszkolne. Praca nauczyciela była niezmiernie ciężka. Brak jakichkolwiek pomocy dydaktycznych, przyborów do pisania i rysowania, utrudniał bardzo prowadzenie zajęć.  Dzieci napotykały duże trudności językowe. Dlatego też główny nacisk położono na eliminowanie germanizmów i wpajanie pięknej mowy ojczystej.

       Z nowym rokiem szkolnym 1945/1946 przeniesiono Przedszkole do budynku nowej szkoły. Ogółem na nowy rok szkolny zapisano do przedszkola 56 dzieci. Taka ilość przedszkolaków spowodowała, ze inspektor szkolny zezwolił na zatrudnienie jeszcze jednego nauczyciela.  Ze skromnych składek miesięcznych pochodzących od dzieci oraz dzięki własnej inicjatywie pracowników udało się przystosować salę typowo do pracy z małymi dziećmi. Z funduszy pochodzących z Samorządu Gminnego zakupiono zabawki.

       W grudniu 1946 roku w przedszkolu rozprzestrzeniła się bardzo groźna epidemia odry, dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu przedszkola  do Świąt Bożego Narodzenia. Po przerwie świątecznej dzieci na nowo rozpoczęły edukację, jednakże atak srogiej zimy  spowodował ponowne wstrzymanie zajęć.  Dzieci wróciły do przedszkola  dopiero w drugiej połowie lutego. Frekwencja w grupie była jednak bardzo niska. Dopiero marzec przyniósł normalną organizację zajęć.

       Na początku 1948 roku przeprowadzono gruntowny remont przedszkola oraz zaopatrzono sale w nowe meble.

       Rok szkolny 1948/1949 przyniósł pewne innowacje w organizacji pracy przedszkola. Zarządzeniem władz szkolnych na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego wprowadzone zostały tzw. “klasy wstępne” , do których uczęszczały dzieci 6-letnie.

       W latach 50-tych w Goczałkowicach nadal funkcjonowało Przedszkole jedno oddziałowe, które czynne było 9 godzin dziennie.  W 1956 roku przeprowadzono kolejny kapitalny remont  budynku oraz podwórka przedszkolnego. Przeniesiono kuchnie oraz zorganizowano jadalnie. W tym roku również w przedszkolu odbyła się konferencja dla kierowniczek z całego powiatu.
       Od 16.04.1955 roku kierownikiem przedszkola w Goczałkowicach zostaje Pani Aniela Michna.

       W roku 1960 uruchomiono w przedszkolu drugi oddział .Zatrudniono również więcej personelu pomocniczego. Dzięki temu do przedszkola mgło uczęszczać więcej dzieci. Dwuoddziałowe Przedszkole uwzględniało wiek dzieci, co umożliwiło lepszą organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej . Od 01.01.1961 roku zatrudniono jeszcze jedną nauczycielkę.  W tymże roku zorganizowana była również kolejna konferencja dla uczestniczek Wojewódzkiego Kursu Kierowniczek Przedszkoli, której tematem było prowadzenie i organizacja Rad Pedagogicznych.   W 1966 roku w placówce zatrudniono dwie nowe nauczycielki.. Warto wspomnieć również, ze Przedszkole w Goczałkowicach przystąpiło do konkursu  zorganizowanego przez Powiatowa Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Pszczynie zdobywając III miejsce. Przedszkole zawsze było bardzo widoczne w środowisku, organizując i uczestnicząc w wielu imprezach. Niektóre z nich miały charakter dochodowy, dzięki czemu baza przedszkola mogła być wzbogacona o więcej pomocy, a pobyt dzieci przez to był jeszcze bardziej atrakcyjny i  urozmaicony.

       W związku ze zmianami administracyjnymi, z dniem 01.01.1973 roku, zaszła konieczność zmiany lokalizacji przedszkola. Zostało ono przeniesione 10.II.1973 roku do budynku adoptowanego z budynku mieszkalnego i kawiarni ( obecnie Publiczne Przedszkole Nr 2)  Nadal było to Przedszkole 2-oddziałowe. Po kapitalnym remoncie i przebudowie, która umożliwiła funkcjonowanie budynków jako przedszkola, podjęto decyzję, aby wychowaniem przedszkolnym objęte zostały wszystkie dzieci, które przygotowywać się będą do obowiązku szkolnego. Spowodowało to zwiększenie liczby oddziałów z dwóch do pięciu. 01.09.1973 roku, zgodnie z planem, Przedszkole powitało wszystkie dzieci 6-letnie zamieszkałe w Goczałkowicach.
Uruchomienie pięciu oddziałów zwiększyło  liczbę personelu przedszkola do siedmiu nauczycieli i 9 osób obsługi.

       W 1974 roku ponownie w przedszkolu została zorganizowana przez Wydział Oświaty w Pszczynie, konferencja dla dyrektorów Przedszkoli. Dzieci wzięły również udział w konkursie recytatorskim powiatu pszczyńskiego zajęły II miejsce.

       Z początkiem roku 1976 w przedszkolu przeprowadzono kompleksową wizytację, w wyniku której cztery nauczycielki zostały ocenione w stopniu wyróżniającym a cała praca przedszkola uzyskała wynik bardzo dobry. 8.01.1977 roku w Goczałkowicach, w obecności władz oświatowych i administracyjnych uroczyście otworzono drugie Przedszkole ( obecnie Publiczne Przedszkole Nr 1 ). Dyrektorami przedszkoli były: w dotychczasowej placówce nadal Pani Aniela Michna, a po przejściu na emeryturę funkcję tę objęła Pani Jadwiga Nycz.  W nowo powstałym przedszkolu obowiązki te objęła Pani Irena Jarczyk.

       Dzisiaj w Goczałkowicach Zdroju funkcjonują również dwa czterooddziałowe przedszkola. Dyrektorami przedszkoli obecnie są Pani mgr  Ewa Chojkowska i Pani mgr Beata Migacz. W obu placówkach pracuje  wykwalifikowany i wciąż podnoszący swoje umiejętności personel pedagogiczny. Obie placówki cieszą się duża popularnością w środowisku i starają się, aby dzieciom było w nich jak w domu.

Na podstawie kroniki przedszkola opracowała
     Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
 Beata MigaczClick to enlarge image got_arch.1.jpg

 
Skip to content