Historia

Home Historia

Historia wychowania przedszkolnego w Goczałkowicach Zdroju.

“Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy …
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…”
doc. dr Maria Kielar

Według kroniki przedszkolnej, 8 stycznia 1937 roku Inspektor Szkolny w Pszczynie powierzył zorganizowanie przedszkola przy ośmioklasowej szkole, której kierownikiem był Franciszek Kopeć. Na pomieszczenie przedszkolne gmina przeznaczyła mieszkanie nauczycielskie w budynku starej szkoły, znajdującej się przy kościele parafialnym. Przyjęto około 40 dziewczynek i chłopców, zamieszkałych głównie w bliskim sąsiedztwie przedszkola oraz w części zdrojowej Goczałkowic. 

 W nowym roku szkolnym kontynuowano zamierzenia rozwoju przedszkola, urozmaicając codzienną pracę okolicznościowymi uroczystościami, takimi jak: „Mikołaj” i tradycyjna „Choinka”, a na zakończenie roku dzieci popisały się „Tańcem marynarskim”. W radosnej atmosferze minął również rok szkolny 1938/1939.

 W okresie II wojny światowej Przedszkole w Goczałkowicach prowadzone było przez okupanta. Na skutek działań wojennych, w 1945 roku, budynek Przedszkola oraz sprzęty zostały bardzo mocno uszkodzone. Zakończenie działań wojennych umożliwiło nową organizację szkoły i przedszkola. Kierownikiem szkoły został, pełniący tę funkcję również przed wojną, Franciszek Kopeć. Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia, wynajęto obszerny lokal, adaptowany z dawnej restauracji, który umeblowano ławkami szkolnymi. Tam właśnie rozpoczęto zajęcia przedszkolne. Praca nauczyciela była niezmiernie ciężka. Brak jakichkolwiek pomocy dydaktycznych, przyborów do pisania i rysowania, utrudniał prowadzenie zajęć. Dzieci napotykały duże trudności językowe. Dlatego też główny nacisk położono na eliminowanie germanizmów i wpajanie pięknej mowy ojczystej. 

 Z nowym rokiem szkolnym 1945/1946 przeniesiono Przedszkole do budynku nowej szkoły. Ogółem na nowy rok szkolny zapisano do przedszkola 56 dzieci. W grudniu 1946 roku w przedszkolu rozprzestrzeniła się bardzo groźna epidemia odry, dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu przedszkola do Świąt Bożego Narodzenia. Po przerwie świątecznej dzieci na nowo rozpoczęły edukację, jednakże atak srogiej zimy spowodował ponowne wstrzymanie zajęć. Dzieci wróciły do przedszkola dopiero w drugiej połowie lutego. Frekwencja w grupie była jednak bardzo niska. Dopiero marzec przyniósł normalną organizację zajęć. Na początku 1948 roku przeprowadzono gruntowny remont przedszkola oraz zaopatrzono sale w nowe meble.

Zdjęcie archiwalne – “Dzieci w piaskownicy”.

            Rok szkolny 1948/1949 przyniósł pewne innowacje w organizacji pracy przedszkola. Zarządzeniem władz szkolnych  na terenie  województwa śląsko-dąbrowskiego wprowadzone zostały tzw. „klasy wstępne”, do których uczęszczały dzieci 6-letnie. W latach 50-tych  w  Goczałkowicach nadal funkcjonowało          przedszkole jedno-oddziałowe, które czynne było 9 godzin dziennie. W 1956  roku przeprowadzono kolejny kapitalny remont  budynku oraz podwórka. Przeniesiono kuchnię oraz zorganizowano jadalnię. 

Zdjęcie archiwalne – “Dzieci w sali przedszkolnej”

Od 16 kwietnia 1955 roku kierownikiem przedszkola w Goczałkowicach zostaje Pani Aniela Michna. W roku 1960 uruchomiono w przedszkolu drugi oddział i zatrudniono więcej personelu pomocniczego. Do przedszkola mogło uczęszczać więcej dzieci. Dwuoddziałowe Przedszkole uwzględniało wiek dzieci, co umożliwiło lepszą organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Od 1 stycznia 1961 roku zatrudniono jeszcze jedną nauczycielkę. W tymże roku zorganizowana była również kolejna konferencja dla uczestniczek Wojewódzkiego Kursu Kierowniczek Przedszkoli.

Zdjęcie archiwalne – “Chłopczyk bawi się drewnianym samochodem”.

W kolejnych latach powiększono personel pedagogiczny, jak również zmieniono lokalizację przedszkola. Zostało ono przeniesione 10 lutego 1973 roku do budynku adaptowanego z budynku mieszkalnego i kawiarni. Nadal było to Przedszkole dwuoddziałowe. Po kapitalnym remoncie i przebudowie, która umożliwiła funkcjonowanie budynków jako przedszkola, podjęto decyzję, aby wychowaniem przedszkolnym objęte zostały wszystkie dzieci, które przygotowywać się będą do obowiązku szkolnego. Spowodowało to zwiększenie liczby oddziałów z dwóch do pięciu. 1 września 1973 roku, zgodnie z planem, Przedszkole powitało wszystkie dzieci 6-letnie zamieszkałe w Goczałkowicach. Uruchomienie pięciu oddziałów zwiększyło  liczbę personelu przedszkola do siedmiu nauczycieli i dziewięciu osób obsługi.

         W 1974 roku ponownie w przedszkolu została zorganizowana przez Wydział Oświaty w Pszczynie, konferencja dla dyrektorów Przedszkoli. Dzieci wzięły również udział w konkursie recytatorskim powiatu pszczyńskiego i zajęły II miejsce.

            Z początkiem roku 1976 w przedszkolu przeprowadzono kompleksową wizytację, w wyniku której, cztery nauczycielki zostały ocenione w stopniu wyróżniającym, a cała praca przedszkola uzyskała wynik bardzo dobry.

Zdjęcie archiwalne – “dzieci na konkursie recytatorskim”.

8 stycznia 1977 roku w Goczałkowicach, w obecności władz oświatowych i administracyjnych, uroczyście otworzono drugie Przedszkole (obecnie Publiczne Przedszkole nr 1). Dyrektorami przedszkoli były: w dotychczasowej placówce nadal Pani Aniela Michna, a po przejściu na emeryturę funkcję tę objęła Pani Jadwiga Nycz. W nowo-powstałym przedszkolu obowiązki te objęła Pani Irena Jarczyk a po przejściu na emeryturę funkcję tę objęła Pani Ewa Chojkowska. Dzisiaj funkcjonują również dwa przedszkola. Dyrektorami przedszkoli obecnie są Pani mgr Ewelina Rolska i Pani mgr Beata Migacz.

Budynek Publicznego Przedszkola nr 1.

Poprzednia siedziba Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. B. Prusa 7.

Obchody 80-lecia Wychowania Przedszkolnego w Goczałkowicach – Zdroju. ( 2007 rok)

80-lecie Wychowania Przedszkolnego w Goczałkowicach- Zdroju. ( 2017 rok

W marcu 2020 roku rozpoczęła się pandemia COVID-19. Z tego też powodu 23 marca 2020r. w placówkach szkolnych i przedszkolnych wprowadzono nauczanie zdalne. W niezwykle trudnej sytuacji znaleźli się zarówno nauczyciele, jak i rodzice oraz dzieci. Wszyscy próbowali odnaleźć się w tych nowych, momentami niezrozumiałych, edukacyjnych realiach. Nauczyciele mimo wszystko realizowali podstawę programową; byli w kontakcie z rodzicami i dziećmi za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów tekstowych, przygotowywali dla dzieci karty pracy, nagrywali filmiki, przygotowywali prezentacje, na stronie internetowej zamieszczali różne propozycje zabaw, ćwiczeń, rozwijających każdą sferę dziecka. Wszyscy starali się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, jednak marzyli, aby jak najszybciej wrócić do właściwej pracy w murach przedszkoli. Niestety pandemia przybierała na sile i po powrocie do przedszkoli we wrześniu 2020 roku praca dydaktyczno-wychowawcza odbywała się już w reżimie sanitarnym i według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W kolejnym roku szkolnym 2020/2021 okresowo znów odbywało się nauczanie zdalne. Aż w końcu, mimo nadal niestabilnej sytuacji związanej z pandemią, od września 2021 w przedszkolach nauczanie było już jedynie stacjonarne. 1 marca 2022 dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 przeniosły się do nowego budynku przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1a.

 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, co było kolejnym trudnym wyzwaniem w ciągu ostatnich dwóch lat. Do Polski przybyło wiele matek z dziećmi uciekających przed wojną w swoim kraju. W Dzienniku Ustaw 21 marca 2022 roku opublikowano rozporządzenie o nauce dzieci ukraińskich. Dopuszczono zwiększenie w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w oddziałach klas I – III szkół podstawowych. Dotychczas liczba ta wynosiła 25 dzieci. Natomiast to rozporządzenie pozwala na przyjęcie trojga dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu również do naszych obu przedszkoli mogliśmy przyjąć dzieci ukraińskie. Mimo barier językowych nauczyciele, dzieci i personel otoczyli je szczególną troską i opieką, zapewniając im bezpieczeństwo i spokój w tym strasznym dla całego świata czasie.

Obecnie w obu goczałkowickich placówkach pracują wykwalifikowani i wciąż pogłębiający swoją wiedzę nauczyciele. Obie placówki cieszą się dużą popularnością w środowisku i starają się, aby dzieciom było w nich jak w domu.

Kalendarium powstawania nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 2

W związku z kontrolą Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku, która wykazała, że budynek Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju, nie spełnia wszystkich norm przeciwpożarowych, władze Gminy podjęły decyzję o budowie nowego przedszkola, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy. Wójt Gminy Gabriela Placha powołała Zespół ds. przygotowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Goczałkowicach-Zdroju”, w którego skład weszli m.in. pracownicy Urzędu Gminy oraz dyrektorki dwóch gminnych przedszkoli. Zespół miał za zadanie opracować koncepcję nowej placówki, uwzględniającą lokalizację, wielkość oraz infrastrukturę towarzyszącą.

15.10.2020r. rozpoczęła się budowa nowego przedszkola. Właśnie tego dnia podpisano umowę z wykonawcą, a wójt Gminy Gabriela Placha, Beata Migacz, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2, Izabela Ogierman, wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz przedstawiciel wykonawcy dokonali symbolicznego wbicia pierwszej łopaty.

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty 15-10-2020

Lokalizacja przedszkola została wybrana w wyniku konsultacji, w których swoją opinię wyrażali także mieszkańcy. Nowy budynek mieści się na ulicy Wisławy Szymborskiej 1a, tuż obok Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Jak mówiła Pani wójt, Gmina chciała stworzyć dzieciom, jak najlepsze warunki do zabawy i rozwoju. Czas realizacji tak dużej i ważnej inwestycji określono na rok.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się 27.10.2020r., tak jak zaplanowano. Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola wynosi 806 m kw. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Remontowo-Budowlane ECCO-SYSTEM ze Spytkowic. Koszt prac to 3,6 mln zł.

W grudniu 2020 roku mogliśmy już zobaczyć wznoszące się mury. Prace posuwały się szybko, a my cieszyliśmy się każdym kolejnym etapem budowy.

Mury nowego przedszkola – grudzień 2020

25.02.2021r. dla pamięci przyszłych pokoleń, w obecności pani wójt Gabrieli Plachy, pani dyrektor Beaty Migacz, nastąpiło

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

29.04.2021r. rozpoczęły się prace budowlane wewnątrz budynku.

9.09.2021r. mogliśmy się już cieszyć i podziwiać piękny, nowy budynek naszego przedszkola. Wybudowane przedszkole ma być placówką pięciooddziałową, w której od roku szkolnego 2022/2023 będzie miejsce dla 125 dzieci.

Ostatnie prace przy budowie nowego przedszkola

14.02-27.02.2022r. był okresem ferii zimowych. Jednak pracownicy przedszkola, jak również rodzice z zapałem urządzali wnętrza nowej placówki, przygotowując je na przyjęcie dzieci. W rezultacie w przestronnych, kolorowych i bezpiecznych pomieszczeniach mogły one ponownie przystąpić do beztroskiej zabawy i działań edukacyjnych. Sale w przedszkolu są wyposażone w zaplecze sanitarne oraz magazyny na leżaki. W przedszkolu znajduje się sala do organizacji spotkań z rodzicami, kuchnia, pokój socjalny, część administracyjna, szatnie, gabinet integracji sensorycznej, gabinet logopedy. Zagospodarowano także teren przy przedszkolu – powstał plac zabaw, chodniki, dojazdy, zieleń towarzysząca oraz infrastruktura techniczna.

Publiczne Przedszkole nr 2 przy ul. Wisławy Szymborskiej w Goczałkowicach – Zdroju

Skip to content