Plan pracy

Home Plan pracy

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

1.Organizacja pracy szkolnej

1.Zorganizowanie ogólnego  zebrania

2.Wybór trójek klasowych – tajne wybory

3.Wybór Rady Rodziców- tajne wybory

4.Zapoznanie z Kierunkami Pracy przedszkola

wrzesień

 

wrzesień

wrzesień

2.Zatwierdzenie regulaminu Rady Rodziców

1.Zorganizowanie spotkania Rady Rodziców

2.Opracowanie planu pracy

3.Opracowanie planu pracy finansowej

4.Zapoznanie z regulaminem

5. Zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na   rok 2018

 Do 15 września

 

 

 

 Do 15 października

3.Współpraca z Radą Pedagogiczną

1.Organizacja zajęć i imprez ze szczególnym uwzględnieniem założeń wychowawczych wynikających z Koncepcji Pracy Przedszkola

2.Przedstawienie Radzie Rodziców uchwał Rady  Pedagogicznej

3.Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i  grupowych;

4. Organizowanie zajęć dodatkowych uwzględniających potrzeby i oczekiwania Rodziców

wg harmonogramu
wrzesień

 
wrzesień

 
wg  potrzeb

wg kalendarza

4.Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych

1. Dzień Edukacji

2.Wigilia             

3. Choinka

4.Imprezy okolicznościowe

5.Dzień Dziecka

6.Imprezy o charakterze sportowym

7. Zakończenie roku szkolnego;

8. Wycieczki

październik

grudzień

grudzień

Cały rok

czerwiec

Cały rok

czerwiec

cały rok

5.Pozyskiwanie sponsorów

1. Składanie ofert do  różnych firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów

 

cały rok szkolny

6.Prace społeczne

1.Zazielenianie otoczenia oraz sal  przedszkolnych;

2.Czynny udział w imprezach przedszkolnych;

3.Wykonywanie drobnych remontów i napraw.

Wrzesień

Maj

Cały rok szkolny
Wg potrzebą

Skip to content