Ramowy rozkład dnia

Home Ramowy rozkład dnia

                  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.45
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym;  czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, czynności porządkowe; ćwiczenia poranne, kontakty z rodzicami.

8.45 – 9.00
Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania, pełnienie dyżurów.

9.00 – 9.30
Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.30 – 10.30
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.30 – 11.45
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych; wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; zabawy dowolne; rozmowy indywidualne.

11.45 – 12.00
Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30
Obiad

12.30 – 14.15
Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki, bajkoterapia. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie; zabawy kołowe. Organizowanie zajęć katechetycznych na życzenie rodziców.

14.15 – 14.30
Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14.30 – 14.45
Podwieczorek

14.45 – 16.30
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna; zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach; tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; omawianie z dziećmi wydarzeń dnia; zabawy na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci.

Skip to content