Deklaracja dostępności

Home Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowywanie do strony internetowej: www.przedszkole2goczalkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowy sekretariat@przedszkole2goczalkowice.pl   lub telefonicznie pod numerem   32 210 72 24. Osobą do kontaktu jest Dyrektor Przedszkola.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe Przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 2

43-230 Goczałkowice – Zdrój

województwo śląskie

telefon 32 210 72 24

e-mail: sekretariat@przedszkole2goczalkowice.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole znajduje się w dwóch budynkach
 2. Aby wejść do budynku I należy otworzyć drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Aby wejść do budynku II należy pokonać 8 stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
 4. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
 5. W  budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 6. W odległości 150 m znajduje się parking przy hali sportowej GOSiR  z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content